Prví absolventi SOŠ stavebnej v Žiline s certifikátom odbornej spôsobilosti elektrotechnik § 21

V tomto školskom roku skončili v SOŠ stavebnej, Tulipánová 2 v Žiline prví absolventi  študijného odboru technik energetických zariadení budov. V súlade so Školským vzdelávacím programom absolvovali po ukončení štúdia Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike – § 21, podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

       Kurz sa realizoval na dielňach Bánovská cesta 9 a trval tri dni. Prvé dva dni žiaci absolvovali odbornú prípravu. Zameraná bola na oboznámenie so všeobecnými právnymi a ostatnými predpismi týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany, zdravia pri práci s vyhradenými technickými elektrickými zariadeniami. Veľkú pozornosť venovali prehľadu predpisov
a noriem v požadovanom rozsahu pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach,  ako aj ich výkladu pre praktické použitie. Na tento účel škola bezplatne zabezpečila odbornú literatúru, ktorú žiaci využijú aj v praxi. Posledný deň
24. mája 2021 v pondelok bol venovaný overeniu získaných odborných vedomostí. Žiaci vypracovali test a nasledovalo ústne skúšanie.

Všetci žiaci úspešne absolvovali kurz a získali tak ďalší benefit, oprávnenie do praxe. Školiteľom bol ústretový a dlhoročný revízny technik s oprávnením vykonávať výchovu a vzdelávanie v tejto oblasti Ján Martiniak z firmy GREMAR. Bol spokojný s priebehom kurzu, záujmom, aj pripravenosťou žiakov. Sme veľmi radi, že napriek tejto pandemickej dobe sa nám podarilo zrealizovať tento kurz, pre našich vôbec prvých absolventov študijného odboru technik energetických zariadení budov.

       K výučnému listu a maturitnému vysvedčeniu dostanú osvedčenie, ktoré ich oprávňuje vykonávať odbornú montáž na vyhradených elektrických zariadeniach a bleskozvodoch. Veríme, že ako kvalifikovaní pracovníci a montážnici  nebudú mať o prácu, aj dobrú plácu núdzu.

Ďakujeme školiteľovi Jánovi Martiniakovi, členovi Slovenskej živnostenskej komory za spoluprácu, ústretovosť a profesionalitu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.