Olympiáda v anglickom jazyku – celoslovenské kolo

Žiaci Strednej priemyselnej školy v Žiline nedosahujú veľmi dobré výsledky len v odborných a matematických súťažiach, ale nachádzajú svoje miesto aj v súťažiach jazykových, čoho dôkazom je aj umiestnenie Kristiána Laščiaka (IV.A) v Olympiáde v anglickom jazyku. Kristián postupne získal 1. miesto v školskom, okresnom a následne aj krajskom kole a v celoslovenskom kole obsadil výborné 2. miesto. Kristián sa nevyhol ani drobným technickým mimojazykovým výzvam, kde sa jednotlivých kôl a ich súčastí zúčastnil prezenčne, distančne aj hybridne.

Kristiánovi patrí naša veľká gratulácia a veríme, že jeho úspech bude aj pozitívnou motiváciou pre jeho spolužiakov, aby sa aj naďalej zapájali do jazykových súťaží.

Viac informácií k priebehu a výsledkom olympiády dostupné na: https://www.iuventa.sk/olympiady/ziak/olympiada-v-anglickom-jazyku/

Maroš Bolo

predmetová komisia cudzích jazykov