Granty

Vráťme šport do škôl 2024 – výzva, žiadosť, vyúčtovanie

Cieľ programu:

 • modernizácia a rekonštrukcia existujúcej športovej infraštruktúry,
 • výstavba novej športovej infraštruktúry,
 • vytváranie prostredia vhodného pre rozvoj športu a  pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám pre deti a mládež i širokú verejnosť, ako aj predchádzanie vzniku negatívnych sociálno-patologických javov zlepšením materiálno-technického zabezpečenia stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti.

Prílohy na stiahnutie:

Podporené projekty v predchádzajúcich rokoch:

Podaj mi ruku 2024 – výzva, žiadosť, vyúčtovanie

Cieľ programu:

 • podpora školskej komunity so zameraním na vytvorenie prostredia „zdravej školy“,
 • podpora mládeže, mládežníckej politiky v kraji,
 • podpora neformálneho vzdelávania mládeže a pedagógov,
 • podpora tvorivosti a podnikavosti mládeže a pedagógov,
 • podpora nachádzania nových riešení vo vymedzených oblastiach – komunitný život mládeže,
 • podpora budovania tvorivého a inšpiratívneho prostredia s cieľom predchádzať vzniku negatívnych sociálno-patologických javov v školskom prostredí,
 • podpora hľadania možností a riešení pri už vzniknutých negatívnych javoch v škole,
 • podpora budovania kultúry, klímy a mapovania potrieb v školskom prostredí,
 • podpora kvality výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • podpora manažérstva kvality v školách.

Prílohy na stiahnutie:

Podporené projekty v predchádzajúcich rokoch:

Talentovaná mládež 2024 – výzva, žiadosť, vyúčtovanie

Cieľ programu:

 • podpora talentovanej mládeže,
 • zabezpečenie účasti na súťažiach, reprezentácie kraja, Slovenska na medzinárodných súťažiach,
 • zabezpečenie materiálno-technických potrieb pre podporu talentovanej mládeže.

Prílohy na stiahnutie:

Podporené projekty v predchádzajúcich rokoch:

ENVIRO 2024 – výzva, žiadosť, vyúčtovanie

Cieľ programu:

 • zadržiavanie zrážkovej vody v krajine
 • efektívne hospodárenie s dažďovou vodou a jej využívanie

Prílohy na stiahnutie: