Granty

Vráťme šport do škôl – výzva, žiadosť, vyúčtovanie

Cieľ programu:

  • modernizácia a rekonštrukcia existujúcej športovej infraštruktúry,
  • výstavba novej športovej infraštruktúry,
  • zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti, čím sa vytvára prostredie vhodné pre rozvoj športu a  pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám pre deti a mládež i širokú verejnosť ako aj predchádzanie vzniku negatívnych sociálno-patologických javov.

Prílohy na stiahnutie:

Formulár vyúčtovania Vráťme šport do škôl

Výzva Vráťme šport do škôl

Žiadosť Vráťme šport do škôl

Podaj mi ruku – výzva, žiadosť, vyúčtovanie

Cieľ programu:

  • podpora školskej komunity so zameraním na vytvorenie prostredia „zdravej školy“,
  • podpora mládeže, mládežníckej politiky v kraji,
  • podpora neformálneho vzdelávania mládeže, pedagógov,
  • podpora tvorivosti a podnikavosti mládeže, pedagógov,
  • podpora nachádzania nových riešení vo vymedzených oblastiach – komunitný život mládeže,
  • podpora budovania tvorivého a inšpiratívneho prostredia s cieľom predchádzať vzniku negatívnych sociálno-patologických javov,
  • podpora hľadania možností a riešení pri už vzniknutých negatívnych javoch v škole.

Prílohy na stiahnutie:

Výzva Podaj mi ruku

Žiadosť Podaj mi ruku

Vyučtovanie Podaj mi ruku