Granty

Vráťme šport do škôl – výzva, žiadosť, vyúčtovanie

Cieľ programu:

 • modernizácia a rekonštrukcia existujúcej športovej infraštruktúry,
 • výstavba novej športovej infraštruktúry,
 • zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti, čím sa vytvára prostredie vhodné pre rozvoj športu a  pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám pre deti a mládež i širokú verejnosť ako aj predchádzanie vzniku negatívnych sociálno-patologických javov.

Prílohy na stiahnutie:

Podporené projekty 2022:

Podporené projekty v predchádzajúcich rokoch:

Podaj mi ruku – výzva, žiadosť, vyúčtovanie

Cieľ programu:

 • podpora školskej komunity so zameraním na vytvorenie prostredia „zdravej školy“,
 • podpora mládeže, mládežníckej politiky v kraji,
 • podpora neformálneho vzdelávania mládeže, pedagógov,
 • podpora tvorivosti a podnikavosti mládeže, pedagógov,
 • podpora nachádzania nových riešení vo vymedzených oblastiach – komunitný život mládeže,
 • podpora budovania tvorivého a inšpiratívneho prostredia s cieľom predchádzať vzniku negatívnych sociálno-patologických javov,
 • podpora hľadania možností a riešení pri už vzniknutých negatívnych javoch v škole.

Prílohy na stiahnutie:

Podporené projekty 2022:

Podporené projekty v predchádzajúcich rokoch:

Talentovaná mládež – výzva, žiadosť, vyúčtovanie

Cieľ programu:

 • podpora talentovanej mládeže,
 • zabezpečenie účasti na súťažiach, reprezentácie kraja, Slovenska na medzinárodných súťažiach,
 • zabezpečenie materiálno-technických potrieb pre podporu talentovanej mládeže,

Prílohy na stiahnutie:

Podporené projekty 2022: