Duálne vzdelávanie

Systém duálneho vzdelávania v Žilinskom kraji

V zmysle Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji je jedným z hlavných cieľov odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja podpora vytvárania takého systému odborného vzdelávania a prípravy, ktorý zabezpečí jeho absolventom čo najúspešnejšie uplatnenie sa na trhu práce.

Systém duálneho vzdelávania (SDV), ktorý je založený na realizácii odbornej prípravy a praktickej výučby schopnej adekvátne a pružne reagovať na požiadavky zamestnávateľov sa preto stal jednou z hlavných priorít v odbornom vzdelávaní a príprave na stredných odborných školách (SOŠ) po celej Slovenskej republike a taktiež v Žilinskom kraji.

Možno konštatovať, že okamžikom vzniku legislatívneho priestoru (prijatím zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov) sa do SDV začali zapájať prvé SOŠ v našom kraji, ktoré tým iba prirodzene nadviazali na dlhoročnú spoluprácu so zamestnávateľmi vo svojom regióne v snahe posunúť ju na vyššiu kvalitatívnu úroveň.

Kým v počiatočnej fáze do SDV vstupovali SOŠ poskytujúce odborné vzdelávanie a prípravu najmä v technických – strojárenských odboroch v spolupráci s nosnými zamestnávateľmi v našom kraji, v školskom roku 2023/2024 máme v Žilinskom kraji k 28.2.2024:

Uvedené čísla nie sú pre tento školský rok konečné, nakoľko v zmysle platnej legislatívy môžu zamestnávatelia uzatvárať učebné zmluvy do duálneho vzdelávania so žiakmi prvých ročníkov SOŠ až do 31. 8. 2024.

 Ponuka učebných miest do SDV pre školský rok 2024/2025

Stav k 31.01.2024, počet miest do SDV sa môže meniť v závislosti od rozhodnutia zamestnávateľa.

Ponuka učebných miest na stiahnutie ⇓

Horné Považie – ponuka UM duál 24-25
Kysuce – ponuka UM duál 24-25
Turiec – ponuka UM duál 24-25
Liptov – ponuka UM duál 24-25
Orava – ponuka UM duál 24-25

V snahe napomáhať ďalšiemu kvalitatívnemu rozvoju SDV v Žilinskom kraji, chceme najmä:

Pomôcť zorientovať sa v oblasti fungovania SDV žiakom a ich rodičom, kariérnym poradcom a ostatných pedagógom, ktorí sa zúčastňujú rozhodovania o výbere stredoškolského vzdelávania žiaka

PDF Základné pravidlá fungovania SDV

Informovať o výhodách a špecifikách duálneho vzdelávania, procesoch a spôsobe vstupu do SDV žiaka a jeho rodiča

PDF Prečo a ako vstúpiť do duálneho vzdelávania

Propagovať a atraktívnym spôsobom približovať žiakom, rodičom a verejnosti dobre fungujúce duálne vzdelávanie formou prezentačných materiálov jednotlivých zamestnávateľov a SOŠ, ako aj informovať o novinkách a aktualitách v SDV

Kontaktná osoba
odbor školstva a športu ŽSK:
Mgr. Jana Boráková
041 / 5032 256
jana.borakova@zilinskazupa.sk

 

Prezentačné videá a materiály zamestnávateľov o ponuke a poskytovaní duálneho vzdelávania: