Podporujeme žiakov

Stredná odborná škola dopravná v Žiline sa vo všetkých oblastiach snaží podporovať žiakov v ich odbornom i osobnostnom rozvoji. Preto si aj projekt realizovaný v rámci programu Erasmus+ osvojil tento názov. V dňoch 15.11.- 26.11.2021 naša škola zrealizovala mobilitu pre 12 žiakov študijného odboru 2495 K – autotronik a 2697 K – mechanik  elektrotechnik a 4 pedagógov vyučujúcich odborné predmety v uvedených odboroch. Mobilita bola realizovaná v Českej republike, u partnera SOŠ a SOU, Vocelova 1338, Hradec Králové.

Cieľom odbornej stáže žiakov bolo získať vedomosti, praktické zručnosti a odborné skúsenosti pri výkone niektorých činností v dielňach a na pracovisku autoservisu na moderných prístrojoch a zariadeniach zameraných na diagnostiku podvozku vozidiel, diagnostiku pohonu vozidiel, vrátane alternatívnych pohonov, obnovenie funkčnosti a kontrolu hlásení všetkých riadiacich jednotiek v jednotlivých obvodoch motorového vozidla. U pedagógov bol cieľ získať odborné vedomosti, inovatívne metódy vyučovania odborných predmetov a odborného výcviku v odbore mechanik elektrotechnik a autotronik, vedieť navrhnúť zmeny do ŠkVP autotronik a mechanik  elektrotechnik na základe porovnania učebných osnov a skúseností partnerskej školy.

Vedomosti si účastníci rozširovali aj na exkurziách v Technickom múzeu Praha, Múzeu karosárne vo Vysokom Mýte, vo vodnej elektrárni Hučák v Hradci Králové, či v múzeu Škoda Mladá Boleslav.

Okrem nadobudnutých zručností, vedomostí a skúseností získaných v súlade s ich študijným profilom na pracoviskách danej školy, sa účastníci mobility zúčastnili aj na prehliadkach historických pamiatok v Hradci Králové, Pardubíciach a Prahe. Vo voľnom čase žiaci navštívili hokejový zápas Hradec Králové – Plzeň, absolvovali predadventný koncert v gotickom Kostole sv. Ducha a spoznávali vesmír v Hvezdárni a planetáriu v Hradci Králové.

Pridanou hodnotou projektu bol rozvoj sociálnych kompetencií účastníkov vďaka celodennej aktivite, ktorú sme realizovali v Ratibořiciach. Stretli sme sa s rodinou, ktorá má autistického syna Ľuboška v rovesníckom veku našich žiakov. Spolu s nami absolvovali aktivity ako bola prechádzka Babičkiným údolím, známym z knihy Babička od Boženy Nemcovej, potom nás zaviezli na motokáry a naši žiaci prežili s touto rodinou celý deň. Po návrate sa všetci žiaci zhodli na zbierke pre MŠ a ZŠ speciální NONA o.p.s. Rašínova 313, Nové Město nad Metují, ktorú navštevuje aj Ľuboško a kúpili pre 80 žiakov adventné kalendáre.

Účastníci stáže sa domov vrátili plní zážitkov. Výstupom z projektu bolo získanie EUROPASSu MOBILITA, potvrdenie o praxi. Škola získala návrhy na zmeny v ŠkVP a podnety na využívanie nových foriem a metód vyučovania v odborných predmetoch a na odbornej praxi.