OBCHODNÁ AKADÉMIA Scota Viatora Ružomberok

OBCHODNÁ AKADÉMIA
Scota Viatora 4, 034 01 Ružomberok

web:www.oark.edupage.org
email: oark.mail@gmail.com
tel.: +421 44 432 26 26

facebook: Obchodná akadémia Ružomberok

O ŠKOLE:

Už od svojho vzniku má škola za cieľ nielen odovzdávať vedomosti a pripravovať žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. To sa jej darí vďaka kvalitnému školskému vzdelávaciemu programu s dôrazom na vyučovanie ekonomiky, účtovníctva, IKT a cudzích jazykov. Vo vzdelávacom procese sa využívajú moderné vyučovacie metódy doplnené o exkurzie. Študenti sa aktívne zapájajú do chodu školy prostredníctvom Žiackej školskej rady. Na škole je bohatá krúžková i mimoškolská činnosť, ktorá dopomáha k vytváraniu bezpečnej a pozitívnej klímy.

VÝHODY:

 • vysoké hodnotenie agentúry INEKO v kategórii SOŠ
 • certifikát z účtovného program OMEGA
 • duálne vzdelávanie
 • štátnica z ADK
 • prax v zahraničí Erasmus+ v metropolách Viedeň, Budapešť, Miláno
 • školská jedáleň
 • zrekonštruovaná telocvičňa a moderná posilňovňa
 • kultúrno-informačné centrum so školskou knižnicou
 • skvelá práca školského parlamentu

KRÚŽKY:

 • športové – basketbal, volejbal, florbal, futbal
 • vedomostné krúžky – matematický, ekonomický mladý účtovník,
 • účtovníctvo v praxi
 • jazykové – angličtina
 • podpora kreativity – výtvarný, novinársky, rozhlasový, digitálna fotografia

SLOVO UČITEĽA:

„Naša škola ti poskytne všeobecné i odborné vzdelanie, nevyhnutné pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom i medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu, službách v štátnej i verejnej správe. Popri štúdiu môžeš okrem certifikátu účtovného programu OMEGA získať aj certifikáty animátora cestovného ruchu, IT Fitnes test i základy digitálneho manažmentu. Budeš pripravený pre prax i na štúdium na vysokej škole. Ak ťa baví cestovný ruch, ponúkame ti špecializačné denné pomaturitné štúdium pre túto oblasť.“

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou:

6317 M obchodná akadémia

Študijný odbor so záverečnou pomaturitnou skúškou:

6314 N cestovný ruch (pomaturitné kvalifikačné štúdium)

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– chceš spoznať nových priateľov
– túžiš písať na PC ako blesk a využívať pritom všetky prsty na oboch rukách
– ťa baví ekonomika, personalistika či účtovníctvo
– si kreatívny a rád cestuješ
– je ti blízke dobrovoľníctvo
– chceš študovať na vysokej škole
– si tímový hráč a chceš sa podieľať na chode školy

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Škola mi dala pevné základy do života. Každý deň v prvom ročníku na vysokej som v duchu ďakovala učiteľom, že boli na nás nároční.“ (Janka, 2006)

„Do školy môžem kedykoľvek prísť po radu a stretávam tu usmiatych učiteľov, ktorí si pre mňa vždy nájdu čas. A to je v tejto uponáhľanej dobe vzácne.“ (Monika, 2019)