Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci obhajovala európsky uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF  

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR realizuje národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorého cieľom je zvýšenie efektivity a kvality riadenia činnosti organizácií verejnej správy prostredníctvom zavedenia manažérstva kvality. Účinným nástrojom na zlepšovanie a zavedenie kvality je model CAF, ktorý je vhodným nástrojom pre zavedenie v školách.

SOŠ OaS v Čadci sa podarilo v roku 2021 získať titul Efektívny používateľ modelu CAF ako prvej a jedinej zo škôl ŽSK. Nasledoval druhý cyklus.  Implementácia začala prijatím rozhodnutia vedením školy, určením garanta a metodika modelu CAF, vytvorením CAF tímu, jeho vyškolením, napísaním samohodnotiacej správy a pokračovala  vytvorením akčného plánu zlepšovania. Realizácia akčného plánu zlepšovania začala v  septembri 2022 a je naplánovaná do decembra 2023.

V rámci implementácie modelu CAF sa v priestoroch školy 16. marca 2023  realizovalo hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF. Cieľom bolo zhodnotiť výsledky a získať spätnú väzbu v troch  pilieroch v procese samohodnotenia, v procese zlepšovania a v zrelosti TQM v organizácii a obhájiť titul. Hodnotenie prebiehalo za účasti zástupkyne ÚNMS SR, externej hodnotiteľky, desaťčlenného tímu CAF školy a zástupkyne za zamestnancov. Za zriaďovateľa sa zúčastnil riaditeľ Úradu ŽSK poverený riadením odboru školstva a športu Mgr. Ing. Ondrej Buzala, MHA, MBA. Hodnotenie koordinovala metodička modelu CAF Ing. Martina Sloviaková. Garantkou modelu CAF je riaditeľka školy. Po náročnom, podrobnom dokazovaní a hodnotení, hodnotiteľka doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA, odporučila ÚNMS SR udeliť SOŠOaS v Čadci európsky uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Ing. Ľudmila Verčimáková, garantka modelu CAF