Drevári z SOŠ stavebnej v Žiline na odbornej stáži vo Frankfurte / Oder

Aby si krajina udržala svoju konkurencieschopnosť, potrebuje pracovnú silu so správnymi profesijnými zručnosťami a teoretickými vedomosťami. Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2 v Žiline vyvíja veľké úsilie s cieľom pripraviť mladých ľudí s kvalitnými zručnosťami , ktoré by zodpovedali potrebám trhu práce a boli po ukončení školy úspešní.

Z toho dôvodu sa škola aktívne zapája do programov Erasmus+, ktorý dáva možnosť žiakom, ale aj učiteľom a majstrom spoznať vzdelávací systém, nové technológie a nové stavebné materiály v iných krajinách Európskej únie.

Jednou zo záverečných etáp projektu  Erasmus+ bol v mesiaci marec 2023 pobyt v Nemecku vo vzdelávacom centre vo Frankfurte / Oder. Zúčastnili sa ho piati študenti odborov: tesár – Mário Cudrák, Pavol Litvík, Martin Vlček a odboru technik drevostavieb Filip Bugala a Samuel Turanec .

Cieľom bolo zdokonaliť si odborné zručnosti v práci s drevom a vytvoriť  modely striech – sedlovej a valbovej. Prvý deň sa žiaci oboznámili s bezpečnosťou práce a s novým majstrom. Po obdržaní technických výkresov a následnej prezentácii pracovných postupov začali žiaci výberom správnych nástrojov a náradia, materiálu, jeho rozmeriavaním, označovaním čapov a dlabov.  Po spojení všetkých požadovaných prvkov označili a vyvŕtali diery na drevené kolíky, ktoré si sami zhotovili.  Ďalší cieľ  bol zhotoviť sedlovú strechu. Nasledovala technická príprava zahrňujúca aj výpočty pomocou Pythagorovej vety a rysovanie, k čomu bolo potrebné zopakovať si matematické vedomosti. Potom začali zhotovovať jednotlivé prvky – pomúrnicu, stĺpiky, vrcholovú väznicu , krokvy a drevené kolíky. Žiaci mali k dispozícii prezentáciu v programe Auto CAD na počítači s jednotlivými krokmi, podľa ktorých postupovali.

Žiaci druhého ročníka zhotovili model sedlovej strechy a žiaci tretieho ročníka model valbovej strechy. Druhý týždeň bol hlavne pre žiakov 3.ročníka náročnejší.  

Obidve skupiny si vytvorili technickú dokumentáciu aj s výpočtom materiálu pre jednotlivé modely. V strojovni si narezali materiál podľa požadovaných dĺžok, ohobľovali a pripravili na ďalšiu prácu. Na pomúrniciach robili preplátovania, osedlania krokiev, na  väzné trámy  prilepili stĺpiky a položili vrcholovú väznicu. Nasledovala práca na zhotovení nárožných krokiev, ich hobľovanie do uhlu strechy, osadenie na stolicu. Keď boli zhotovené všetky prvky striech, žiaci ich zmontovali a vytvorili učebné pomôcky , ktoré priviezli do školy.

Účastníci projektu si zdokonalili svoje sociálne a odborné kompetencie –  doviesť zadanú prácu do úspešného konca, prezentovať svoje nadobudnuté vedomosti, demonštrovať správny technologický postup. Pracovali veľmi aktívne a zodpovedne, čím prezentovali svoju školu a vlasť v tom najlepšom slova zmysle. Boli veľmi kladne hodnotení nielen zo strany majstra , ale aj zo strany riaditeľky  Karin Petrie a celého vedenia vzdelávacieho centra.