Erasmus+ 2021 Litva-Lotyšsko-Žilina: digitálny marketing online

V dňoch 28. a 30. septembra sa ôsmi pedagogickí zamestnanci našej školy zúčastnili online školenia Digitálny marketing: propagácia značky, propagácia školy a komunikácia na digitálnych platformách. Školenie v rámci projektu Erasmus+ Strategické partnerstvo „Smart school in restoration and construction industry“ pripravili partneri zo strednej odbornej školy zo Panevezys v Litve. Okrem nás a Litvy sa školenia zúčastnili aj partneri zo strednej odbornej školy a univerzity z Lotyšska (Zalenieki a Jelgava).

Cieľom školenia bolo zlepšiť digitálne kompetencie učiteľov odborných aj všeobecno-vzdelávacích predmetov a rozvoj digitálnej komunikačnej stratégie školy. Hlavným motívom celého školenia bolo naučiť sa, ako efektívne zaujať verejnosť používaním správne budovanej značky školy. V rámci školenia naši učitelia a majstri odbornej výchovy pracovali na viacerých praktických úlohách. Prvým krokom bolo určiť, kto je našim cieľovým publikom, teda na koho svojou reklamou cielime, akým spôsobom a prostredníctvom akých médií. Spoločne s partnermi sme si určili svoje publikum ako učiteľov a žiakov našej školy, rodičov, žiakov základných škôl, výchovných poradcov, spolupracujúce firmy a zriaďovateľa školy. Naša škola doteraz využívala všetky dostupné online médiá ako sú webová stránka školy, edupage, email, facebook a instagram. Ďalšou úlohou bolo zhodnotiť kvalitu našej komunikácie v týchto médiách a určiť si, ako by sme ju do budúcnosti mohli zlepšovať. Okrem toho sme si vyjasnili témy a správy, ktoré chceme v budúcnosti takto komunikovať.

Odborníčka na dizajn z Litvy nám ďalej prezentovala základy správnej tvorby vizuálne zaujímavého dizajnu budovanej značky školy. Išlo predovšetkým o výber vhodnej farebnej škály použitej pri logu a digitálnych príspevkoch školy a kompozíciu obrazu a textu. Konkrétne sme pracovali v online programe Canva na tvorbu vizuálnych materiálov. Z tejto práce vzišli viaceré výstupy ako napríklad tvz. Moodboard, čo je typ vizuálnej prezentácie (koláže) z obrázkov a textu alebo príklady vizuálnych príspevkov na sociálne siete, ktoré by vhodne zaujali naše cieľové publikum. Súčasťou školenia bola aj prezentácia o formátovaní textu v takýchto príspevkoch. Konečným výstupom bol Brandbook – digitálny manuál pre tvorbu a rozvoj značky, ktorý zhŕňal všetko na čom sme počas školenia pracovali.

Školenie bolo pre našich zamestnancov v mnohom prínosné. Naučili sa pravidlá tvorby pútavého dizajnu a tiež ako pracovať s programom Canva na tvorbu grafického materiálu. Získané skúsenosti by sme chceli v budúcnosti využiť pri zatraktívnení propagácie našej školy v online priestore. Veríme, že to ocení aj naše publikum, ktoré nás sleduje a sociálnych sieťach.

SOŠ stavebná, Tulipánová 2, Žilina