ERASMUS + Žiaci OA DMJ na stáži v Írsku

V tomto školskom roku naša škola opäť úspešne realizuje projekt medzinárodnej mobility v programe Erasmus + s podporou a financovaním zo zdrojov Európskej únie.

Pod záštitou národnej agentúry Erasmus + pre vzdelávanie a odbornú prípravu SAAIC a v úzkej spolupráci s profesionálnou agentúrou ADC College, sme v rámci projektu s názvom „Pracovná skúsenosť ako nová cesta k úspešnej kariére a sebapoznaniu“ úspešne realizovali mobilitu s 15 vybranými žiakmi v Írsku. V súlade s princípmi inklúzie sme oslovili a poskytli príležitosť zúčastniť sa mobility žiakom obidvoch odborov štúdia na našej škole, teda nielen bilingválneho odboru (slovensko- anglického) – 5. ročník, ale aj odboru obchodná akadémia – 4. ročník.

V období od 05. 12. 2022 do 16. 12. 2022 vybraní žiaci absolvovali odbornú prax v medzinárodnom prostredí firiem, právnických kancelárií, vzdelávacích inštitúcií a ďalších organizácií pôsobiacich priamo v meste Dublin. Žiakov po celý čas sprevádzali, kontrolovali a poskytovali podporu sprevádzajúce učiteľky Ing. Mária Kullová a Mgr. Lucia Badžgoňová.

Multikultúrne prostredie, začlenenie sa do medzinárodného tímu a pobyt v hostiteľských rodinách žiakom prinieslo nadobudnutie a rozvíjanie kľúčových jazykových aj odborných kompetencií, ale aj spoznanie novej kultúry, vnímanie diverzity a rozmanitosti.

Hlavným cieľom bolo poskytnúť žiakom príležitosť zažiť skutočnú prácu v tíme s rozmanitými kultúrami a jazykovým akcentom, spoznať samého seba, a posilniť sebavedomie a dôveru vo vlastné schopnosti v komunikácii v cudzom prostredí a riešení rôznych každodenných situácií.   

Medzi vybranými žiakmi sa stretli študenti obidvoch spomínaných odborov štúdia na našej škole. Okrem toho, že zúčastnení žiaci sa veľmi pekne prezentovali nielen v rodinách, ale aj na pracoviskách, preukázali vysokú mieru samostatnosti a schopnosti komunikovať.

Veríme, že nadobudnuté poznatky a skúsenosť výrazne prispejú k budúcemu úspechu žiakov či už v štúdiu, alebo uplatnení sa na medzinárodnom trhu práce.

Autorka: hlavná koordinátorka projektu: Ing. Mária Kullová