ERASMUSDAYS  V HOTELOVEJ AKADÉMII V ŽILINE

V piatok 14. 10. 2022 sa Hotelová akadémia v Žiline zapojila do celoeurópskej iniciatívy pod značkou Erasmus Days, ktorú koordinovala Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. V rámci Erasmus Days sme sa snažili zviditeľniť a odprezentovať  dva projekty financované z grantu EÚ z programu Erasmus+ zrealizované v roku 2022:


Projekt KA 102 zameraný na  odbornú  prax žiakov v hotelových podnikoch a v strediskách cestovného ruchu v Rakúsku a v Španielsku. Popri  základnom cieli projektu – zlepšenie zručností a kompetencií študentov v odbornej príprave, účastníci sledovali aj vedľajší cieľ a to používanie regionálnych produktov v hotelových podnikoch.
Na tomto projekte participovalo 28 študentov,  konkrétne zo študijných a učebných odborov hotelová akadémia, manažment regionálneho CR,  kuchár a čašník, servírka.  Projekt sa uskutočnil v 2 turnusoch. V  Rakúsku, v mesiacoch február až apríl 2022,  v oblasti Salzburgu a  v Španielsku, v mesiacoch jún až august 2022 v regióne  Málaga.

Projekt  KA 121 na Malte, v ktorom formou praktického tréningu získali naši študenti prehľad o organizácii a denných úlohách v hoteloch, reštauráciách a podnikoch sociálnych služieb na Malte. Do tohto projektu bolo zapojených 14 študentov z odboru manažment regionálneho CR. Projekt bol zrealizovaný v termíne od 05. 09. do 15. 09. 2022.

Účasťou  na projektoch sa významne posilnili odborné a pracovné návyky, profesijné a jazykové zručnosti a vedomosti , zlepšila sa  interpersonálna komunikácia a vzťah k práci  budúcich absolventov našej školy.

Ing. Helena Milčevová, riaditeľka školy