Nové praktické zručnosti žiakov SOŠ stavebnej Žilina z odbornej stáže v Rakúsku

Projekt Erasmus+ „Pracovná mobilita – otvorenie mysle, rozšírenie odborných zručností“ pokračuje v školskom roku 2021/2022 pobytom 5 žiakov odborov mechanik stavebno-inštalačných zariadeni a technik energetických zariadení budov v meste Zistersdorf v Rakúsku.

Po príchode a po ubytovaní sa v novozrekonštruovanom  kaštieli s plne vybavenými izbami ako pre našich tak aj pre rakúskych žiakov začal sa  prvý deň prehliadkou školy a internátu pod vedením riaditeľa  Wernera Seltenhammera, počas ktorej sa zoznámili s moderne zariadenými učebňami a  s priestormi určenými pre voľný čas. Po školení o bezpečnosti práce žiaci pokračovali v pracovnom programe , ktorý pozostával  zo zvárania, ohýbania oceľových rúr, pájkovania a letovania medených rúr, zvárania plastových rúr.  Žiaci boli pridelení k jednotlivým učiteľom odborného výcviku, ktorí im vždy na začiatku vysvetlili a názorne predviedli zadanú pracovnú úlohu.  Následne pokračoval každý sám podľa technickej dokumentácie. Stupeň obtiažnosti úkonov  sa zväčšoval. Zváraním tvorili konštrukcie pre rozvod studenej vody a skúškou tesnenia spojov zisťovali kvalitu svojej práce.

Pri práci využívali moderné nástroje a zariadenia.  Pracovali s rôznymi typmi ohýbačiek. Zopakovali si znalosti z matematiky pri výpočtoch uhlov ohýbania. Pri tom zistili, aká je dôležitá presnosť pri meraní. Predsa výrok „ dvakrát meraj a raz rež“  je overený starými majstrami a je zlatým pravidlom dobre vykonanej a kvalitnej práce.

Šikovný remeselník uvedených odborov má zvládnuť aj základy elektrotechniky a v dnešnej dobe nesmie ostať nepovšimnutá  problematika obnoviteľných zdrojov energií . V laboratóriách s pani Karin Sezemskou spoznali  prevádzku tepelných čerpadiel, vykonali merania a porovnávania výkonov v simulovaných situáciách, získali prehľad o rôznych typoch tepelných čerpadiel, ich montáži,  výkonnosti, účinku, výhodách a nevýhodách apod.

Oboznámili sa so základmi fotovoltaického systému. Pán Reinhard Geyer im pripravil krásnu prezentáciu o typoch fotovoltaických panelov, o spôsoboch ich montáže a výhodách tohto systému. Na názornom paneli za slnečného počasia merali výkon fotovoltaického systému pri zmene slnečného svitu a sklonu strechy.

Pri prehliadke školy  im boli predvedené rôzne typy vykurovacích zariadení – kotle na pelety, štiepku, biomassu, plyn. Prezreli si laboratóriá, v ktorých žiaci skladajú kotle, zapájajú systémy  vykurovania, pri nasimulovaných chybách hľadajú možné spôsoby odstránenia chýb. To všetko je možné vďaka sponzorom, ktorí školu veľmi štedro podporujú.

Na záver pobytu účastníkom boli odovzdané certifikáty a Europassy o absolvovaní stáže.

Získané vedomosti  a zručnosti naši žiaci potom aplikujú na súťažiach rôzneho typu a svoju kvalitu potvrdzujú výborným umiestňovaním sa  a dosahovaním skvelých vzdelávacích výsledkov.

Vo voľnom čase spoznávali okolie  peši, na bicykloch, využili všetky možnosti na internáte – posilňovňu, stolný tenis, futbal.  Navštívili Viedeň a jej historické pamiatky, Hofburg.

Pobyty v rámci Erasmus+ dávajú možnosť mladým ľuďom porovnať systémy vzdelávania v rôznych v partnerských krajinách, prezentovať svoje vedomosti a skúsenosti.  Naviac spoznávajú život predovšetkým mladých ľudí, ich spôsob trávenia voľného času a nadväzujú nové priateľstvá.

Naša škola má viacročné skúsenosti s programom a umožňuje mnohým žiakom  ale aj učiteľom rozvíjať svoje sebavedomie a profesijne rásť.

Ing. Josef Ilčík, PhD., riaditeľ školy