SOŠ podnikania a služieb v Námestove má novo zrekonštruované priestory na rozvoj žiakov – podnikateľský kútik a školiaca/projektová miestnosť  

Stredná odborná škola podnikania a služieb v Námestove bola úspešným žiadateľom  o finančné prostriedky z rozvojového projektu MŠVVaŠ SR Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2022 s projektom pod názvom „Klik sem – klik tam a už online podnikám“ vo výške 2 000,- eur  a tiež v projekte  pod názvom „Je to tým, že sme tím“ vo výške 10 000,- eur z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR pre oblasť vzdelávania. 

Finančné prostriedky sme použili na zriadenie tzv. podnikateľského kútika, nákup vybavenia priestoru nábytkom, vybavenie školiacej a projektovej miestnosti, kancelárske potreby, na výrobu a tlač plagátov a workshopy: „Výchova k podnikaniu“ a  „Mediálna a digitálna gramotnosť.“ Vzhľadom na rozsah vybavenia priestoru nábytkom nebolo možné ho umiestniť do jednej učebne a preto sme sa rozhodli vybaviť nábytkom dve učebne, čím sme získali prehľadne a účelne usporiadaný nielen podnikateľský kútik (učebňa č. 6) ale aj školiacu a projektovú miestnosť (učebňa č. 21).   

Uvedené riešenie si vyžadovalo nielen vlastné ale aj  dodatočné finančné prostriedky vo výške 16 000 eur, ktorými prispel Žilinský samosprávny kraj, nakoľko sme chceli, aby učebne vyzerali reprezentačne a boli aj v súlade s normatívmi materiálno-technického zabezpečenia.  Naším cieľom bolo, aby informatici, ekonómovia, manažéri, obchodní zástupcovia – budúci zamestnanci novej generácie, dostali šancu natrénovať si svoje mäkké zručnosti v prostredí, ktoré je veľmi podobné tomu skutočnému.  

Obe zrekonštruované učebne sú bezpochyby prínosom nielen pre našich žiakov ale aj učiteľov.  

Ing. Erika Šušková, riaditeľka školy