Projekt: “Rozvoj myslenia prostredníctvom digitalizácie – cesta k úspešnej kariére” na SOŠ podnikania v Žiline

Stredná odborná škola podnikania v Žiline  rozbehla v šk. roku 2020/2021 projekt s názvom – Rozvoj myslenia prostredníctvom digitalizácie – cesta k úspešnej kariére v rámci operačného programu Ľudské zdroje, ktorý bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu a spolufinancovaný Žilinským samosprávnym krajom. V júni  šk. roka 2021/2022 sa tento projekt  úspešne ukončil.

Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce a zvyšovať význam systémov vzdelávania a odbornej prípravy z hľadiska pracovného trhu, uľahčiť prechod od vzdelávania k zamestnaniu a zlepšiť systém odborného vzdelávania a prípravy. Do projektu boli zapojení pedagogickí zamestnanci spolu so študentmi školy. Hlavnou aktivitou tejto akcie bola tvorba, inovácia a realizácia vzdelávacích programov, ktoré boli zamerané na zvýšenie kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce ako napríklad IKT zručnosti, finančná gramotnosť, jazykové zručnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. V súčasnosti je medzi rôznymi digitálnymi agentúrami veľký dopyt po kandidátoch s manažérskymi a analytickými schopnosťami a práve tento projekt umožnil žiakom  získať potrebné kompetencie.

Počas projektu pedagogickí zamestnanci aktívne pracovali v  troch pedagogických kluboch, v ktorých získavali nové vedomosti, aktuálne poznatky a zručnosti. K vzdelávaniu im boli zakúpené z projektu nové notebooky, fotoaparát, projektory a obrazovka s prepojením na PC na mobilnom stojane.

Pedagogický klub Digitálny marketing a Visual Design pracoval v skupine 10 odborných učiteľov a viedli ich skúsení externí lektori, 7 učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov pracovalo v  pedagogickom klube Angličtina.

Cieľovou skupinou v projekte  boli žiaci 1.,2. a 3. ročníka v študijnom odbore 6442 K obchodný pracovník a  6405 K pracovník marketingu. Digitálny marketing a Visual Design  boli zaradené do Školského vzdelávacieho programu  ako nové predmety, čím obohatia obsah učiva v týchto študijných odboroch.

Ďalším cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu súčasného výchovno-vzdelávacieho procesu, optimalizovať výsledky žiakov v oblasti digitálnej gramotnosti. Vďaka tejto akcii –  Rozvoj myslenia prostredníctvom digitalizácie – cesta k úspešnej kariére –  získali študenti lepšie digitálne zručnosti, ktoré sú predurčené na pracovné pozície ako napríklad grafik, programátor, video maker a iné a následne lepšie uplatnenie na trhu práce.

Študenti 2. ročníka mali do vzdelávania zakomponované “extra“ hodiny nového predmetu Visual Design, kde získali nové vedomosti a zručnosti v oblasti webovej grafiky, printovej grafiky a brandingu, ktoré by im mali pomôcť pripraviť sa na reálne situácie zo života, s ktorými sa stretnú pri realizácii vlastného projektu alebo v zamestnaní.

Študenti 3. ročníka mali do výchovno-vzdelávacieho procesu zakomponovaný “extra“  nový predmet Digitálny marketing, náplňou vyučovacích hodín tohto predmetu  bolo získať vedomosti a  praktické skúsenosti v oblasti využitia dát v on-line marketingu, tvorby, stratégie a analýzy konkurencie v on-line marketingu, komunikácii na sociálnych sieťach, práca s Google analytics, práca s Google Adwards, obsahový marketing a SEO – optimalizácia práce s vyhľadávačom. Tvorili sme aj copywriting. Tvorili sme aj reklamné texty na webové prezentácie.

 Študenti 1. ročníka mali popri vzdelávaní mimoškolskú činnosť – krúžok Moderná informatika. Obsahom vzdelávania bol vizuálny dizajn a spracovanie videa, tvorba webstránok, programovanie webových aplikácií, programovanie mobilných aplikácií, tvorba a spracovanie videa, on-line marketing a práca s kancelárskym softwarom. Študenti pracovali na tvorbe reklamných textov s grafickými prvkami poukazujúcich na zľavy a akcie, ktoré boli časovo obmedzené zadaním dátumov a umiestnili ich na webovú stránku. Ďalej sme sa oboznámili s tvorbou webových stránok pomocou technológie html, css, javascriptu a danú stránku sme umiestnili na internet.

V rámci pedagogických klubov učitelia identifikovali osvedčené pedagogické skúsenosti a best practise z vlastnej vyučovacej činnosti,  realizovali výmenu skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní, realizovali výmenu skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov, aby podporili vyššiu úroveň vzdelávacieho procesu.

Realizácia projektu v šk. roku 2020/2021 počas Covidu bola veľmi náročná, všetky aktivity prebiehali on-line, ale napokon v šk. roku 2021/2022 sme úspešne projekt prezenčne ukončili.

Veríme tomu, že ako žiakom školy, tak aj učiteľom, budú poznatky z tohto projektu prospešné v ďalšom štúdiu a vzdelávaní.

Mgr. Alena Chupáčová, riaditeľka školy