RELAXAČNÁ MIESTNOSŤ v SOŠ dopravnej, Martin-Priekopa

Relaxačná miestnosť bola vytvorená na základe finančnej dotácie ŽSK za úspechy žiakov s  podporou vedenia školy. Realizácie sa ujala výchovná poradkyňa a zároveň špeciálna pedagogička Mgr. Viera Kolesárová, s nápadmi jej pomáhali  pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy. Majstri OV so žiakmi vytvorili elektrické siete i svetlá

 Minimalistické zariadenie tejto miestnosti a jej pastelové farby ponúkajú všetkým žiakom školy  možnosť oddýchnuť si, porozprávať sa, vzájomne počúvať jeden druhého, podať si pomocnú ruku ale i zahrať sa alebo si prečítať knihu či časopisy. V krátkej budúcnosti plánujeme miestnosť doplniť o prehrávač,  šálky a rýchlo varnú kanvicu.

Žiaci si  vypracovali pravidlá správania sa v relaxačnej miestnosti, ktoré  dodržiavajú.

Miestnosť okrem relaxácie bude slúžiť na vyučovanie jednotlivých predmetov – anglického jazyka, občianskej náuky, náboženskej výchovy, etickej výchovy a triednických hodín.

Motiváciou pre vytvorenie tejto miestnosti nám boli práve naši žiaci, ktorí sa po náročnom období pandémie a dištančného vzdelávania vrátili do školy a po dlhých rozhovoroch sme sa rozhodli, že je nevyhnutné niečo takého pre nich vytvoriť, aby dostali priestor, kde môžu prísť a spokojne vyjadriť svoje pocity, myšlienky a kde budú mať pocit bezpečia. Celá myšlienka tvorby relaxačnej miestnosti je založená na inkluzívnom vzdelávaní, počas ktorého sa triedni učitelia snažia o zvyšovanie tolerancie, empatie a porozumenia žiakov, aby vedeli akceptovať jeden druhého aj v prípade odlišností. Dôležitým aspektom využívania relaxačnej miestnosti je vytváranie sociálno-emočnej klímy všetkými pedagogickými zamestnancami (učiteľmi i majstrami odborného výcviku), ktorá poskytuje každému žiakovi pocit bezpečia a dôvery.

SOŠ dopravná, Martin-Priekopa