BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM MILANA HODŽU, SUČANY

BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM MILANA HODŽU
Komenského 215, 038 52 Sučany

web: www.gbas.sk
email: gbas@gbas.sk
tel.: +421 43 42 93 474; +421 911 348 424

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium
(slovensko-anglické) – päťročná forma štúdia
(talentové prijímacie skúšky)