EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA – EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM, Martin

EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA

Organizačná zložka: EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM
M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin

web: www.essmt.sk/category/gymnazium/
email: office@essmt.sk
tel.: +421 43 32 40 387

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium
(slovensko-anglické) – päťročná forma štúdia
(talentové prijímacie skúšky)