GYMNÁZIUM Jesenského Kysucké Nové Mesto

GYMNÁZIUM
Jesenského 2243
024 04 Kysucké Nové Mesto

web: www.gymknm.sk
email: riaditel@gymknm.sk
tel.: +421 41 422 00 52, +421 915 867 879

O ŠKOLE:

Škola nadväzuje na tradície samostatnej Jedenásťročnej strednej školy v Kysuckom Novom Meste, ktorá vznikla v roku 1957 a od roku 1969 je zriadená ako gymnázium. Absolventi školy môžu pokračovať v štúdiu na ktoromkoľvek type vysokej školy a následne sa dokážu uplatniť na domácom i medzinárodnom trhu práce. Z mnohých absolventov sa neskôr stali popredné osobnosti hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života.

VÝHODY:

 • škola rodinného typu
 • bezbariérový prístup
 • overenie vedomostí v teréne
 • viac ako 90% úspešnosť absolventov prijímaných na VŠ v SR aj v zahraničí
 • využívanie informačno-komunikačných technológií
 • posilňovňa
 • individuálny učebný plán pre aktívnych športovcov

KRÚŽKY:

 • športový
 • matematický, fyzikálny, chemický, biologický
 • jazykový
 • programovanie
 • s internetom za dejinami

SLOVO UČITEĽA:

Štúdiom na našej škole získaš kompetencie vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Aktívne budeš komunikovať ústne aj písomne v materinskom jazyku a v ďalších dvoch cudzích jazykoch, vedieť prakticky používať IKT pri svojom ďalšom štúdiu či pri práci. Prvé tri roky  je učebný plán jednotný pre všetkých študentov. Na konci 3. ročníka si môžeš zvoliť štyri voliteľné predmety podľa záujmu. Pripravíme ťa na štúdium na vysokej škole.“

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou:

7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– sa ešte nevieš 100% rozhodnúť, k čomu máš vzťah
– si študijný typ a tvoje ambície sú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu
– si chceš voliť maturitné predmety
– chceš aktívne pracovať v školskom parlamente
– byť v kolektíve mladých ľudí s podobnými hodnotami a záujmami
– byť účastníkom mnohých zaujímavých aktivít

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Aj keď sa nie vždy sa teším do školy, hlavne vtedy, keď máme písať písomku z chémie. No ani tak by som túto školu nevymenil za žiadnu inú. Môže to znieť ako primitívna reklama, ale zatiaľ som nepočul o škole, na ktorej by mali učitelia a žiaci, ako celý kolektív, tak dobré vzťahy. Áno, možno je to výsledok náhody, ale ja si skôr myslím, že je to výhoda “malej” školy. Každý sa s každým pozná. Stretávame sa na výletoch aj v rámci rôznych ročníkov. A keďže človek je tvor sociálny, vnímam to veľmi pozitívne. Tento môj názor môže vyzerať ako veľmi subjektívny, ale časom zisťujem, že veľmi veľa terajších aj bývalých študentov, ktorí sa na našu školu vždy s radosťou vracajú, zdieľa rovnaký názor, čo sa týka pozitívnej atmosféry, ale i vedomostnej kvality bývalých absolventov, ich úspechov na vysokých školách a uplatnení sa v praktickom živote.“