GYMNÁZIUM Jesenského Kysucké Nové Mesto

GYMNÁZIUM
Jesenského 2243
024 04 Kysucké Nové Mesto

web: www.gymknm.sk
email: riaditel@gymknm.sk
tel.: +421 41 422 00 52, +421 915 867 879

O ŠKOLE:

Škola nadväzuje na tradície samostatnej Jedenásťročnej strednej školy v Kysuckom Novom Meste, ktorá vznikla v roku 1957 a od roku 1969 je zriadená ako gymnázium. Absolventi školy môžu pokračovať v štúdiu na ktoromkoľvek type vysokej školy a následne sa dokážu uplatniť na domácom i medzinárodnom trhu práce. Z mnohých absolventov sa neskôr stali popredné osobnosti hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života

VÝHODY:

 • škola rodinného typu
 • bezbariérový prístup
 • overenie vedomostí v teréne
 • viac ako 90% úspešnosť absolventov prijímaných na VŠ v SR aj v
 • zahraničí
 • využívanie informačno-komunikačných technológií
 • posilňovňa
 • individuálny učebný plán pre aktívnych športovcov

KRÚŽKY:

 • športový krúžok
 • matematický, fyzikálny, chemický, biologický
 • jazykový
 • svet v obrazoch
 • s internetom za dejinami
 • filmový klub
 • astronomický krúžok

SLOVO UČITEĽA:

Štúdiom na našej škole získaš kompetencie vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Aktívne budeš komunikovať ústne aj písomne v materinskom jazyku a v ďalších dvoch cudzích jazykoch, vedieť prakticky používať IKT pri svojom ďalšom štúdiu či pri práci. Prvé tri roky  je učebný plán jednotný pre všetkých študentov. Na konci 3. ročníka si môžeš zvoliť štyri voliteľné predmety podľa záujmu. Pripravíme ťa na štúdium na vysokej škole.“

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou:

7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– sa ešte nevieš 100% rozhodnúť, k čomu máš vzťah
– si študijný typ a tvoje ambície sú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu
– si chceš voliť maturitné predmety
– chceš aktívne pracovať v žiackej školskej rade
– byť v kolektíve mladých ľudí s podobnými hodnotami a záujmami
– byť účastníkom mnohých zaujímavých aktivít

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Neboj sa uchopiť každú možnú príležitosť, ktorá by ťa mohla aj o malý krok posunúť k tvojmu snu. George Bernard Shaw povedal, že „život nie je o hľadaní seba samého, ale je o tvorení seba samého.“ Na našej škole zažiješ aj ťažké dni, ktoré sa budú striedať s tými ľahšími. Matematika, fyzika, chémia sa podľa nás kamarátia len s niektorými žiakmi, trochu ťa tu potrápia, ale ver si, ty to dáš. Naša spoločná alma mater ti otvorí dvere do celého sveta, a preto sa neboj byť tým najlepším, aby si po tom všetkom vedel plávať v mori plnom rýb a bol z nich tou najžiarivejšou.“
Leila Uhríková
predsedníčka žiackej školskej rady