GYMNÁZIUM Ľ. Štúra Turzovka

GYMNÁZIUM
Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka

web: www.gturzovka.edupage.org
email: riaditel@gymturzovka.sk
tel.: +421 41 435 36 33, +421 41 433 36 68

O ŠKOLE:

Škola má bohatú tradíciu vo výchove a vzdelávaní žiakov. Je jedinou strednou školou v regióne horných Kysúc a jej história siaha do šesťdesiatych rokov minulého storočia. V tom čase bola rozhodnutím ministerstva školstva zriadená jedenásťročná stredná škola. V roku 1961 bola premenovaná na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu a začiatky samotného gymnázia sa datujú od roku 1969. Žiaci sa vzdelávajú v príjemnom a kultivovanom prostredí v zrenovovanej budove v centre mesta. Škola vyniká veľmi dobrou vybavenosťou modernými didaktickými pomôckami a informačnými technológiami.

VÝHODY:

 • vyučovanie a stravovanie v areáli školy
 • dobrá lokalita a dostupnosť školy v centre mesta
 • moderné informatické a odborné učebne
 • elektronická triedna kniha a žiacka knižka
 • posilňovňa , telocvičňa, oddychové zóny
 • multifunkčné ihrisko
 • knižnica s odbornou literatúrou
 • cvičná škola
 • aktívny školský parlament a pestrý študentský život
 • športové a dobročinné aktivity

KRÚŽKY:

 • spoznávame krajiny Európy
 • matematika hrou
 • chemický workshop
 • geografický denník
 • rozvíjame podnikanie v cestovnom ruchu
 • angličtina pre maturantov
 • tvorivá čitáreň

SLOVO UČITEĽA:

„Prioritou školy je kvalitná príprava študentov na vysokoškolské a univerzitné štúdium  s osobitným dôrazom na biológiu, chémiu, cudzie jazyky, informatiku a občiansku výchovu. Poskytneme ti úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitnou skúškou a pripravíme ťa na štúdium na rôzne typy vysokých škôl  na Slovensku i v zahraničí. Príď medzi nás, budeš u nás samým sebou so svojimi ambíciami a záujmami, staneš sa pre nás osobnosťou. Sme presvedčení, že si ťa získame naším prístupom a pozitívnou komunikáciou.“

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou:

7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– máš možnosť zapojiť sa do množstva projektov
– si môžeš zvoliť svoje voliteľné predmety podľa toho, čo ťa zaujíma
– chceš rozvíjať svoj potenciál zapojením sa do olympiád a súťaží
– si môžeš vybrať predmety podľa toho, čo chceš ďalej študovať

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

“Ocitneš sa vo familiárnom prostredí. Veľkou výhodou je, že sa poznáme všetci navzájom, prváci sa nemusia báť maturantov, môžu kedykoľvek požiadať o pomoc. A skoré ranné vstávanie znamená viac voľného času popoludní 😊“
žiaci 4. ročníka