OBCHODNÁ AKADÉMIA Nábr. K. Petroviča Liptovský Mikuláš

OBCHODNÁ AKADÉMIA
Nábr. K. Petroviča 1571, 031 47 Liptovský Mikuláš

web: www.oalm.eu
email: oalm@oalm.eu
tel.: +421 44 554 12 88, +421 905 435 162
facebook: @OALiptovskyMikulas
instagram: obchodnaakademialm

O ŠKOLE:

Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši poskytuje žiakom úplné stredné ekonomické vzdelanie. Štúdium je zamerané na vyučovanie ekonomiky, práva, marketingu, či účtovníctva, duálne a odborné vzdelávanie prebieha v škole aj na pracovisku, vďaka čomu si zamestnávatelia môžu vychovávať nových perspektívnych zamestnancov. Absolvent je pripravený na pracovné pozície zamerané na výkon ekonomických, obchodno-podnikateľských a administratívnych činností prierezovo vo všetkých odvetviach národného hospodárstva. Ovláda mzdové účtovníctvo a rozpočtárstvo, základy práva, finančníctvo a všeobecnú administratívu, personalistiku aj komunikáciu s klientom.
Škola sa angažuje v národných a európskych projektoch, vďaka ktorým má vybavené odborné učebne a žiaci absolvujú prax v zahraničí.

VÝHODY:

 • duálne vzdelávanie
 • certifikát z účtovného programu OMEGA, certifikát Online ekonómia
 • preukaz žiaka ISIC
 • moderné odborné učebne
 • bezbariérový prístup
 • dobrá lokalita a dostupnosť
 • školský internát a školská jedáleň
 • telocvičňa, posilňovňa
 • outdoorové ihrisko v areáli školy
 • charitatívna a dobrovoľnícka činnosť

KRÚŽKY:

 • účtovníctvo
 • online ekonómia
 • ambasádorská škola
 • športové krúžky

SLOVO UČITEĽA:

„Štúdium v odbore ekonomické lýceum je kombináciou všeobecného gymnaziálneho učiva a odborného zamerania ekonomického smeru. Je zamerané na kvalitnú prípravu na štúdium na vysokých školách ekonomického a právnického zamerania u nás aj v zahraničí. V odbore obchodná akadémia ťa pripravíme na prácu v obchodno-podnikateľských funkciách v tuzemskom aj medzinárodnom obchode, finančníctve, administratíve, cestovnom ruchu a v ďalších. Praktické vyučovanie prebieha priamo v organizáciách a renomovaných firmách regiónu alebo cez medzinárodné projekty v zahraničných firmách.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:

6317 M obchodná akadémia
6325 M ekonomické lýceum

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– sa nebojíš nových výziev
– chceš študovať a získavať skúsenosti priamo na pracovisku
– sa chceš uplatniť v atraktívnom odbore
– sa rád zapájaš do projektov

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši bola pre mňa tou správnou voľbou. Máme dobrý triedny kolektív. Na škole sú výborní učitelia, ktorí nám vždy vyjdú v ústrety. S maturitou na OA máme široké uplatnenie v praxi, ale aj možnosť ísť na VŠ. V treťom a štvrtom ročníku si vytvárame vlastnú firmu na hodinách predmetu Cvičenia v cvičnej firme. Nie je problém uvoľnenia pri športových aktivitách a tréningoch.“

Patrik Valek, III.A