SPOJENÁ ŠKOLA Ružomberok

SPOJENÁ ŠKOLA
Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok
organizačné zložky:
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB
ODBORNÉ UČILIŠTE
(pre žiakov s mentálnym postihnutím alebo iným zdravotným postihnutím)

web: www.ssrk.sk
email: riaditel@ssrk.sk
tel.: +421 44 431 34 10

O ŠKOLE:

Škola s vyše 70-ročnou tradíciou je vyhľadávaná pre jej dostupnú polohu a možnosťou ubytovania na vlastnom internáte. Pripravuje odborníkov v oblasti hotelierstva, gastronómie, služieb a cestovného ruchu. Moderným vybavením školy, partnerskými programami, domácimi aj zahraničnými stážami vytvára kvalitné predpoklady pre budúcu prax a úspešné uplatnenie sa svojich absolventov na trhu práce doma aj v zahraničí. Veľký dôraz pri príprave žiakov kladie na formovanie a rozvoj ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.

VÝHODY:

 • certifikáty, odborné školenia
 • zahraničná prax v Nemecku, Grécku, Rakúsku, Taliansku a na Cypre
 • vlastné reštauračné zariadenie, cukrárenské služby
 • kozmetický a kadernícky salón
 • spolupráca s podnikmi a hotelovými zariadeniami
 • špičkovo vybavené pracoviská odborného výcviku
 • organizácia súťaže „Majster palacinka“
 • telocvičňa a posilňovňa
 • školský internát a jedáleň

KRÚŽKY:

 • ekologický program na škole
 • literárno-dramatický krúžok

SLOVO RIADITEĽA O ŠTÚDIU:

„Sme tu pre Teba a chceme Ťa lepšie pripraviť na život a ukázať Ti cestu a smer. Široká ponuka študijných a učebných odborov Ťa pripraví na prácu v hotelových a reštauračných zariadeniach a s nimi spojenom cestovnom ruchu, ale aj v oblasti služieb pre vonkajšie skrášľovanie človeka. V študijných odboroch získaš maturitu aj s výučným listom, po absolvovaní učebných odborov si môžeš založiť vlastné podnikanie alebo si v nadstavbovom štúdiu doplniť maturitnú skúšku. Kladieme dôraz na výučbu cudzích jazyykov, ktorých poznanie otvára dvere ku klientom zo zahraničia, ale i na trh práce v zahraničí. Vzdelávací program odborného učilišťa poskytuje odbornú prípravu na výkon nenáročných pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo s iným zdravotným postihnutím a pripravuje ich na pomocné práce pri príprave jedál.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou a výučným listom

6323 K hotelová akadémia (päťročná forma štúdia)
6446 K kozmetik

Študijné odbory s maturitou

3158 M styling a marketing
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
6421 L spoločné stravovanie (nadstavbové štúdium)
6426 L vlasová kozmetika (nadstavbové štúdium)

Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom

2964 H cukrár
6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár
6454 H kaderník
6491 G 01 obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– si kreatívny a rád vymýšľaš sladké dobroty
– rád cestuješ a poznávaš nové destinácie
– Ťa baví pripravovať pre iných príjemné chvíle
– kuchyňa je Tvoj svet a túžiš aspoň po jednej michelinskej hviezde
– chceš robiť ľudí krajšími
– si chcel byť vždy hotelierom
– si komunikatívny a nie je s Tebou nuda

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Nebojíme sa objavovať nové veci a nikdy sa nevzdávame, aj keď už niekedy nevládzeme. Škola nám pomáha spoznávať svet, preto prostredníctvom európskych programov a stáží cestujeme, vzdelávame sa a učíme sa cudzie jazyky. Svet je predsa veľký a čaká na nás. Núti nás na sebe pracovať, zapájame sa do súťaží a aj do voľnočasových aktivít. V škole máme možnosť pracovať v reálnych podmienkach reštauračných zariadení, zájsť do kaderníctva i na kozmetiku. Spoznávame sa navzájom, komunikujeme spolu a usmievame sa, to vždy pomáha.“