SPOJENÁ ŠKOLA Československej armády Martin

SPOJENÁ ŠKOLA
Československej armády 24, 036 01 Martin
Organizačné zložky:
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA RYBÁRSKA

web: www.ssmt.sk
email: ssmt@vuczilina.sk
tel.: +421 43 400 11 10
facebook: SPOJENÁ ŠKOLA MARTIN (verejná skupina)

O ŠKOLE:

Škola nadväzuje na tradíciu vzdelávania odborníkov pre strojársky priemysel v regióne Turiec. Aktuálne zabezpečuje odbornú prípravu na výkon povolania v strojárskom, automobilovom, elektrotechnickom, energetickom a drevárskom priemysle. Modernými metódami vzdelávania pripravuje žiakov pre trh práce a štúdium na vysokých školách.

VÝHODY:

 • centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu výrobu
 • duálne vzdelávanie, maturita, výučný list, certifikáty
 • zváračská škola
 • CISCO akadémia
 • konštruovanie v 3D
 • moderné vybavenie, technológie,
 • športoviská, telocvičňa, vlastná posilňovňa, workoutové ihrisko
 • kinosála
 • školská jedáleň a bufet

KRÚŽKY:

 • programovanie
 • konverzácie v odbornej angličtine
 • futbalový, hasičský
 • workout

SLOVO UČITEĽA:

„V prvom ročníku si vyberieš firmu, v ktorej máš záujem odštartovať kariéru v rámci duálneho vzdelávania, alebo tak môžeš urobiť vo štvrtom ročníku klasického vzdelávania. Máme dlhoročné nadštandardné vzťahy s technologicky vyspelými firmami, ktoré majú záujem o našich žiakov. Úspešne zmaturuj a môžeš pracovať. Ak si absolventom učebných odborov alebo pracujúcim, umožníme ti získať maturitu v kombinovanej forme nadstavbového štúdia. Dáme ti pevné základy a pripravíme ťa na vysokoškolské štúdium technického zamerania.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou a výučným listom:

2411 K mechanik nastavovač
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2447 K mechanik hasičskej techniky
2679 K mechanik mechatronik
2682 K mechanik počítačových sietí
2697 K mechanik elektrotechnik
3693 K technik energetických zariadení budov

Študijný odbor s maturitou:

6341 M škola podnikania
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení (nadstavbové štúdium)

Učebné odbory s výučným listom:

2433 H obrábač kovov
2487 H 01 autoopravár mechanik
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

Učebný odbor so záverečnou skúškou na získanie nižšieho stredného vzdelania:

2478 F strojárska výroba
2498 F technické služby v autoservise

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– chceš pracovať s modernými technológiami
– vďaka duálu chceš mať stabilné miesto
– fascinuje ťa strojárstvo a nové trendy
– chceš v budúcnosti podnikať
– zaujíma ťa agrosektor
– máš rád svet automobilov
– si nedokončil základnú školu a chceš nižšie stredné vzdelanie

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Som absolventom odboru mechanik počítačových sietí a aktuálne doktorand informatiky na Žilinskej univerzite. Škola mi poskytla realizáciu v rôznych projektoch a súťažiach, a neraz mi  umožnila aj pobyt na odbornej stáži v zahraničí.  Priateľská atmosféra mi dodávala energiu aj na mimoškolské aktivity. Spojená škola je miestom, kde som stretol ľudí odovzdávajúcich nielen vzdelanie, ale aj rady, ktoré mi zmenili pohľad na život.“

Milan Ondrašovič