STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ Žilina

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ
Rosinská 3126/2, 010 08 Žilina

web: www.sosdza.sk
e-mail: sekretariat@sosdza.sk
tel.: +421 41 202 88 50 – spojovateľka
+421 41 202 88 52 – sekretariát
facebook: SOSDZA
instagram: sosdza_sk
youtube: @SOSDZA

O ŠKOLE:

SOŠ dopravná v Žiline patrí medzi najväčšie stredné školy v regióne. Poskytuje vzdelávanie so zameraním na dopravu a prepravu, zasielateľstvo, logistiku a autoopravárenstvo. Upriamuje sa na rozvoj a podporu stredného odborného vzdelávania, ako aj duálneho vzdelávania priamo u zamestnávateľov. Je držiteľom Certifikátu IES s ratingom „A“, ktorý označuje špičkovú inštitúciu s medzinárodnou skúsenosťou“ a Certifikátu ICI – certifikátu kvality.

VÝHODY:

 • centrum odborného vzdelávania pre automobilový priemysel
 • duálne vzdelávanie
 • možnosť špecializácie na autoopravárenstvo nákladných automobilov, úzka spolupráca so spoločnosťou Scania Slovakia s.r.o.
 • zváračská škola – zváračský preukaz ZK 135 – 1
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
 • certifikát ECDL – európsky vodičský preukaz na počítače
 • odborná prax v zahraničí vo vybraných študijných odboroch
 • moderné odborné učebne a školské dielne
 • finančná gramotnosť
 • autoškola + vlastné autocvičisko
 • moderný školský internát
 • priestranná školská jedáleň
 • telocvične (veľká hala, malá hala, posilňovňa)
 • pestrá ponuka odborných stáží v rámci projektov Erasmus+
 • práca podporného tímu školy

KRÚŽKY:

 • angličtina krok za krokom k maturite
 • auto-moto v praxi
 • autodiagnostika
 • skrášlime si auto
 • svet motorov
 • cestou-necestou
 • cykloturistický
 • klub mladých priateľov prírody
 • zváračský, elektrotechnický
 • turisticko-poznávací
 • futbalový a športový

SLOVO UČITEĽA:

„Chceme byť školou pre región – chceme byť školou pre Európu. U nás ziskaš odborné vzdelanie predovšetkým pre oblasť dopravy, ale aj oblasť podnikateľského a finančného prostredia v rôznych stupňoch vzdelania. Teória sa u nás prepája s praxou a  vedomosti môžeš aplikovať v rámci odbornej praxe a odborného výcviku u spolupracujúcich zamestnávateľov, v škole i školských dielňach. Nové poznatky z odborných predmetov a praktické zručnosti podľa profilácie sa stanú základom pre tvoj profesijný rozvoj. Certifikát IES, ktorý je ideálnym doplnkom k výučnému listu i vysvedčeniu o maturitnej skúške, zvyšuje tvoju šancu uplatniť sa na trhu práce doma i v zahraničí .“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3765 M technika a prevádzka dopravy
3767 M dopravná akadémia
2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby (nadstavbové štúdium)
3757 L dopravná prevádzka (nadstavbové štúdium)

Študijné odbory s maturitou a výučným listom:

2697 K mechanik elektrotechnik
2495 K autotronik

Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom:

2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 03 autoopravár – karosár
2487 H 04 autoopravár – lakovník

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– ťa fascinuje svet automobilov a motorov
– „majstruješ“ v otcovej garáži
– chceš mať dobré remeslo v rukách
– sa zaujímaš o svet financií
– sa zamýšľaš nad možnosťami využívania rôznych druhov dopravy
– sa chceš stať architektom dopravy

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Som nesmierne rád, že som sa rozhodol pre výber Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline, pretože mi neposkytuje len teoretické vedomosti, ale hlavne praktické zručnosti, ktoré sú dnes nevyhnutné. Učíme sa v moderných učebniach, kde pracujeme s inteligentným vybavením a užitočnými programami, veľkým plusom je aj možnosť zúčastniť sa mimoškolského vzdelávania napr.: Erasmus+ projekty. Počas celej doby štúdia vládne v našej škole dobrá energia, uskutočňujú sa rôzne podujatia a priateľskí učitelia sú nám nápomocní v rôznych oblastiach.“

Šimon Mazán, IV. AP