STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ Turčianske Teplice

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice

web: www.sosptr.edu.sk
email: sekretariat.sosptr@vuczilina.sk
tel.: +421 43 492 27 70, +421 905 668 917

O ŠKOLE:

Stredná odborná škola pedagogická nadväzuje na tradíciu a dedičstvo Maďarského kráľovského učiteľského ústavu, ktorý vznikol v roku 1870 v Kláštore pod Znievom. Škola je jedinou strednou pedagogickou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Počas svojej 150-ročnej existencie pripravila pre pedagogickú prax približne 14 000 absolventov. Posledných 60 rokov pripravuje najmä pedagógov do materských škôl a vychovávateľov do školských klubov detí na základných školách.

VÝHODY:

 • jedinečnosť zamerania
 • odborné učebne, jazykové triedy
 • priebežná a súvislá prax v priamo v materských školách a školských kluboch detí
 • odborné a tematické exkurzie
 • zapojenie do programu Erazmus+
 • dievčenský spevácky zbor, komorný orchester
 • vlastná telocvičňa
 • školský internát a jedáleň
 • knižnica s bohatým knižným fondom

KRÚŽKY:

 • volejbalový, bedmintonový, sebaobrana
 • orientálne, latinsko-americké tance
 • žurnalistický, debatný, história vo filme
 • spevácky zbor, komorný orchester
 • výtvarné techniky, modelovanie
 • fotografický
 • varenie a pečenie

SLOVO UČITEĽA:

„Detský svet je plný  hier, piesní, farieb, fantázie, spontánnej aktivity a radosti. Štúdium  u nás ti umožní poznávať, chápať a rozvíjať tento svet, a zároveň rozvíjať seba samého v mnohých, najmä umelecko-kreatívnych oblastiach. Po úspešnom ukončení školy získaš predpoklady na vykonávanie jedného z najkrajších, ale i najťažších povolaní – učiteľ, učiteľka detí predškolského a školského veku. V súčasnosti patrí táto profesia k potrebným a veľmi žiadaným na trhu práce. Ako absolvent môžeš pokračovať v ďalšom vzdelávaní v pomaturitných formách štúdia na rozšírenie kvalifikácie i na vysokej škole.“

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou:

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
(talentové prijímacie skúšky zo slovenského jazyka, hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy)

Študijný odbor s pomaturitnou záverečnou skúškou:

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
(dvojročné pomaturitné externé štúdium, talentové prijímacie skúšky)

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– máš vzťah k malým deťom
– si umelecky talentovaná/ý
– charita a dobrovoľníctvo ťa obohacujú
– cítiš v sebe pedagogické vlohy
– túžiš rozvíjať detskú myseľ
– s radosťou prezentuješ svoje nadanie na verejnosti
– učiteľské povolanie je pre teba poslaním

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Ako maturantka tejto školy môžem s hrdosťou povedať, že mi bolo cťou tu študovať. Praktické hodiny, úžasných učiteľov, školský parlament i mimoškolské aktivity v internáte by som nevymenila za nič na svete. V júni začína nová etapa môjho života, na ktorú som pripravená vďaka mojej škole.“