STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ Čadca

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
Okružná 693, 022 01 Čadca

web: www.sostca.sk
email: info@sostca.sk
tel.: +421 41 432 76 40

O ŠKOLE:

Škola už viac ako 60 rokov pripravuje odborníkov pre strojársky a elektrotechnický priemysel. Príprava na povolanie bola vždy prepojená s praxou, preto aj spolupráca so strategickými zamestnávateľmi, nielen v regióne Kysúc, má silné základy a vysokú úspešnosť. Technická škola je zapojená do systému duálneho vzdelávania, čo oceňujú najmä absolventi, ktorí po skončení školy úspešne nachádzajú uplatnenie na pracovnom trhu. Ako jediná v Slovenskej republike získala ocenenie od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory – „Čestné uznanie za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského zahraničného obchodu a podnikania“.

VÝHODY:

  • centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a kovospracujúcu výrobu
  • duálne vzdelávanie
  • vysoká úspešnosť uplatnenia absolventov v praxi
  • moderné vybavenie školy
  • telocvičňa, posilňovňa
  • futbalové ihrisko s umelou trávou
  • školská jedáleň

KRÚŽKY:

  • šport pre všetkých
  • kondičné posilňovanie

SLOVO UČITEĽA:

„Kvalitu vyučovania zabezpečuje kolektív kvalifikovaných učiteľov, ktorí majú záujem pripraviť mladých ľudí do života. Ponúkame ti študijné a učebné odbory, ktoré ťa pripravia na prácu v strojárskom, ale aj elektrotechnickom priemysle v oblasti silnoprúdovej techniky. Môžeš získať osvedčenie na vykonávanie činnosti  na technických zariadeniach i zváračský preukaz. V učebných odboroch ťa naučíme obsluhovať zváracie zariadenia, obrábať materiál sústružením, frézovaním, brúsením a vŕtaním, opravovať motorové vozidlá a vykonávať inštalatérske práce. Ak chceš maturitu, po ich absolvovaní sa môžeš prihlásiť na nadstavbové štúdium.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou a výučným listom:

2411 K mechanik nastavovač
2413 K mechanik strojov a zariadení
2697 K mechanik elektrotechnik
3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

Študijné odbory s maturitou:

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení (nadstavbové štúdium)
2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia (nadstavbové štúdium)

Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom:

2464 H strojný mechanik
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
3678 H inštalatér

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– chceš spoznať školu otvorenú novým možnostiam
– sa môžeš zúčastniť na odborných súťažiach a projektoch
– rád spoznáš tajomstvá strojárskych alebo elektrikárskych profesií
– miluješ motory a opravuješ so zanietením autá
– chceš zlepšiť svoje zručnosti a vyhliadky na uplatnenie sa v praxi
– chceš byť úspešný na trhu práce
– máš ambíciu ďalej študovať na vysokej škole

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

“Počas školského roka navštevujeme rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Pre posilnenie charakteru a našich osobností sa pravidelne zapájame  do charitatívnych projektov. Zúčastňujeme sa  odborných a tematických exkurzií, ktoré nám prinášajú nové poznatky a obohacujú nás. V prvom ročníku sa staneš právoplatným členom „Cechu stredoškolákov“ a tak budeš môcť odhaľovať zákutia odborných predmetov a technológií.“