SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠKOLA EDUCO, NÁMESTOVO

SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠKOLA EDUCO
Slanická osada 2178, 029 01 Námestovo

web: www.slanickaosada.sk
email: sekretariat@ssseduco.sk
tel.: +421 43 22 11 310

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou a výučným listom
6323 K hotelová akadémia – päťročná forma štúdia
6405 K pracovník marketing
6421 L spoločné stravovanie
6442 K obchodný pracovník
6444 K čašník, servírka

Študijný odbor s maturitou
6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium
(slovensko-anglické) – päťročná forma štúdia
(talentové prijímacie skúšky)

Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom
2964 H cukrár
6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár