SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM, RUŽOMBEROK

SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM
Bystrická cesta 174/5, 034 01 Ružomberok

web: www.sukromna-skola.edupage.org
email: sgymdk@centrum.sk
tel.: +421 44 43 00 900

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium
(slovensko-anglické) – päťročná forma štúdia
(talentové prijímacie skúšky)