Aj bez cukru môže byť život sladký- projektový deň SZŠ ZA

Projektové vyučovanie nás opäť sprevádzalo, žiaci spoločne hľadali súvislosti, riešili problémové úlohy, tvorili, pracovali v rovine žiak-žiak, preukázali skvelé schopnosti spolupráce, kreativity a problémového riešenia. Pracovali s témou diabetes mellitus. Cukrovka  je  civilizačné ochorenie a zdravotnícky pracovník sa s ňou stretáva v každodennej praxi.  V projektoch žiaci nazerali na diagnózu z rôznych uhlov, zaujímala ich dostupnosť zdravotnej starostlivosti, edukácia detského pacienta, súčasnosť-minulosť-budúcnosť liečby pacienta s diabetom, význam pohybovej aktivity, prvá pomoc pri nízkej a vysokej hladine cukru, možnosti laboratórnej diagnostiky, glykemický index potravín, sacharidové jednotky, diabetická výživová  pyramída,… .  Jednou zo zaujímavých aktivít projektového dňa bola prezentácia projektových prác žiakov, ktoré realizovali v predmetoch počas školského roka.

SZŠ Žilina