„Anatomický park“

Chytiť, skúsiť, zažiť, prepojiť a pochopiť.

27.2. 2024 navštívilo Strednú zdravotnícku školu, Žilina, 200 žiakov z troch základných škôl zo Žiliny. Boli pozvaní do Anatomického parku, ktorý si pripravili žiaci dvoch štvrtáckych tried. Cieľom aktivity bolo vytvoriť pre žiakov ZŠ podnetné prostredie na učenie sa hravou formou plné zaujímavých modelov, plagátov, ukážok a informácií, ktoré súvisia s predmetom biológia a tematickými celkami Človek a jeho telo. Rovesníckym učením im predstavili budúce praktické sestry ľudské telo. Zaujímavé pre žiakov boli ukážky prvej pomoci, ale pútavejšie bolo si vyskúšať záchranu ľudského života. Svoje novo nadobudnuté poznatky si mohli žiaci preveriť pri skupinovom kvíze. Žiaci zdravotníckej školy sa stali mentormi a overili si v praxi svoje vedomosti a prezentačné zručnosti.

Mária Ondreášová a Katarína Holienková

https://szszilinaza-my.sharepoint.com/personal/katarina_holienkova_szszilina_sk/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkatarina%5Fholienkova%5Fszszilina%5Fsk%2FDocuments%2FPr%C3%ADlohy%2FVideo%2EGuru%5F20240227%5F200111496%2Emp4&ga=1&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview