Budovanie klímy, kultúry a mapovanie potrieb Strednej odbornej školy technickej v Čadci

V minulom školskom roku sa Stredná odborná škola technická zapojila do projektu zameraného na budovanie školskej klímy, kultúry a mapovanie potrieb všetkých aktérov. Jednotlivé aktivity prebehli v spolupráci s neziskovou organizáciou Školský network a zastrešovali ich pán Mgr. Ladislav Baranyai, PhD. a  pán doc. Mgr. Martin Brestovanský, PhD.. V prvej etape prebehla anketa, do ktorej sa zapojili naši žiaci, pedagógovia i zamestnanci. Následne boli vyhodnotené výsledky, na ktoré nadväzovali ďalšie aktivity. Vyhodnotenie ankety nám prinieslo množstvo zaujímavých zistení. Vďaka nim sme sa dozvedeli viac o potrebách, názoroch a hodnotovom systéme našich žiakov a zamestnancov. Výstupom nadväzujúcich aktivít boli konkrétne podnety na zlepšenie klímy a kultúry v škole.

Výsledky monitoringu potvrdili, že škola má výborné materiálne, personálne a organizačné podmienky a väčšina pedagógov  sa vyjadrila že chcú napĺňať vlastné potreby sebarealizácie a princípy spoločného blaha. Školské výkony našich žiakov najviac ovplyvňujú dobré triedne kolektívy, ale aj zvýšená nervozita pri skúšaní, ktorá je negatívnym dopadom dištančného vyučovania počas pandémie COVID-19. Mnohí naši žiaci sa sťažovali na únavu a málo voľného času, čím by sme chceli apelovať aj na rodičov, aby dohliadli na efektívne organizovanie času svojich dospievajúcich detí. Bolo tiež preukázané, že žiaci našej školy sa snažia o dobré výsledky, prebratie zodpovednosti, majú predstavu, čo by chceli v živote robiť a dôležitým faktorom v školskom prostredí je aj vzájomná pomoc v triedach. Najdôležitejšími hodnotami našich žiakov sú: cieľavedomosť, priatelia, zarábanie, samostatnosť, záľuby, sebakorekcia a spokojnosť, čo poukazuje na ich výborné mentálne nastavenie, a zároveň je v súlade s vývinovým obdobím, v ktorom sa nachádzajú.

Celý projekt bol pre nás veľmi obohacujúci a inšpiratívny. A keďže si uvedomujeme, že vybudovať priaznivú kultúru a klímu na škole rešpektujúcu potreby všetkých, je dlhodobý proces, naše aktivity a snahy aj naďalej pokračujú týmto smerom.

Mgr. Monika Cyprichová