Budovanie kultúry, klímy a mapovanie potrieb na Gymnáziu, Veľká okružná v Žiline

V apríli 2023 sme sa zapojili do programu Budovanie kultúry, klímy a mapovanie potrieb Gymnázia, Veľká okružná v Žiline, keďže si plne uvedomujeme, že pozitívne pracovné prostredie nevytvárajú len inovácie, vhodné metódy práce, vzdelanostná úroveň pedagógov a kvalitné materiálno-technické zabezpečenie, ale najmä vyhovujúce a pevné vzťahy medzi tromi základnými subjektami učiteľ, žiak, rodič.

Prvým krokom bolo predstavenie celkového projektového zámeru všetkým pedagógom, zástupcom školského parlamentu a zástupcom rodičov.

Vnútorné stotožnenie sa jednotlivcov s cieľom projektu bolo odrazovým mostíkom pre úspešnú aplikáciu programu v škole. Práve z tohto dôvodu bola účasť na projekte dobrovoľná.

Od apríla do júna nasledovali neformálne stretnutia odborníkov/koordinátorov s  vytvorenými skupinami pedagógov a následne s vedením školy. Výstupom týchto koordinačných stretnutí bolo definovanie konkrétnych potrieb napr. spoločné aktivity pedagógov, obojsmerná a otvorená komunikácia, vzájomné rešpektovanie sa a úcta.

Z týchto dôvodov sme sa rozhodli obohatiť náš školský život. Tradičné akcie sme doplnili aj o viaceré nové. Spestrením bolo Slávnostné otvorenie školského roka spojeného s posedením, Absolventská slávnosť, Ples školy určený aj pre rodičov a priateľov našej školy, Vianočné posedenie pri kapustnici, Deň učiteľov, koncoročné neformálne posedenie, Adaptačné dni pre prvákov, Deň masiek, Deň dobrovoľníctva, Valentínska a Vianočná pošta, Volejbalový vianočný turnaj a mnoho ďalších. Novinkou je aj Vianočná Viedeň – teambuilding pre všetkých zamestnancov školy.

Hromadné akcie, exkurzie, výlety, prednášky pre žiakov, ktoré sa organizujú na našom gymnáziu, napĺňajú nielen edukačný zámer, ale sú aj dobrým spôsobom na upevnenie a skvalitnenie vzájomných vzťahov.

Výsledky monitoringu žiakov potvrdili vysokú úroveň akademickej kultúry,  zodpovednosť za vlastné vzdelanie a osobný záujem byť prínosom pre druhých.

Počas spoločných stretnutí zástupcov žiakov a učiteľov sme odkomunikovali aj  niektoré problémové otázky ako napríklad: stres, pocit obavy, vysokú mieru záťaže.

Veríme, že drobnými krokmi sa postupne priblížime k naplneniu názvu programu, ktorý sme si na začiatku stanovili: „Jeden tím – spoločný cieľ“.

Gvoza je cesta – to je heslo našej školy. Aj my sme sa vydali na cestu neustáleho skvalitňovania kultúry a klímy na Gvoze. Uvedomujeme si, že nie je to jednorazová záležitosť, ale dlhodobý proces. Preto chceme pokračovať v neformálnych stretnutiach a diskusiách založených na výmene názorov a skúseností.

Naša škola disponuje múdrosťou, ktorú prinášajú prežité veky. Vyniká aktivitou stredného veku. Vyznačuje sa schopnosťou prijímať nebojácne všetko nové, čo charakterizuje mladosť.

                                                                                               Mgr. Ivona Polónyiová

                                                                                               Mgr. Miroslava Obročníková