Dôležité termíny pre prijímacie konanie a maturity v roku 2022

Prijímacie skúšky 2022

 • Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá:

1.termín:

 • odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností
  a nadania:

 ▪ 2. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. 5. 2022

 • odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností
  a nadania (talentová skúška):

▪ 4. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. 5. 2022 a 6. 5. 2022

 2. termín:

 • odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností
  a nadania:

9. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 5. 2022

 • odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností
  a nadania (talentová skúška):

11. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5. 2022
 a 13. 5. 2022

 • Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy:

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:

 – prvá fáza – overenie športového výkonu:

 • od 21.3. do 14.4.2022 pre všetky druhy športov (spoločné pre oba termíny prijímacej skúšky)

 – druhá fáza – psychodiagnostické vyšetrenie:

 • 4. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. 5. 2022 a 6. 5. 2022 (1. termín) alebo

11. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5. 2022 a 13. 5. 2022 (2. termín)

Termín konania prijímacej skúšky na nenaplnený počet žiakov (neplatí pre osemročné gymnáziá) 21.6.2022, dokončenie 22.6. 2022

 • Termíny pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 sú:
 • 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.)
 • 24. 6. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.) na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka podľa § 66 ods. 6 školského zákona.

MATURITA 2022

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2021/2022 bude konať

 • v riadnom termíne 15.3. – 18.3.2022,
 • v náhradnom termíne 5.4. – 8.4.2022,
 • v opravnom termíne 5.9. – 8.9.2022, alebo v riadnom termíne nasledujúceho šk. roka.

Interná časť maturitnej skúšky sa bude konať v čase od 23. mája 2022 do 10. júna 2022, termíny určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné RÚŠS.

Opravný termín pre internú časť maturitnej skúšky je september 2022, alebo február nasledujúceho šk. roka.