ENVIROPROJEKT 2021:

Vdýchnime nový život „zabudnutým“ priestorom školy

Veľkou témou roku 2021 na Obchodnej akadémii D. M. Janotu v Čadci bola príprava a realizácia Enviroprojektu 2021. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, zapojilo sa doň 396 škôl z celého Slovenska, komisia napokon v júni 2021 vybrala 27 najlepších, medzi nimi i ten náš s názvom Vdýchnime nový život „zabudnutým“ priestorom školy.

Autorky projektu si stanovili cieľ posilniť u žiakov pozitívny vzťah k ochrane a zveľaďovaniu prírody prostredníctvom zážitkového učenia v exteriéri školy – v Prírodnej školskej záhrade, i v interiéri – v Zelenej oddychovej zóne. Environmentálne témy sú v našej škole veľmi populárne, veď už jedenásty rok sme aktívni v projekte Zelená škola.

Najskôr spoločným úsilím žiakov, učiteľov, nepedagogických zamestnancov i Mesta Čadca žiaci pod vedením dvoch koordinátoriek (Mgr. Marta Kubalová, PaedDr. Emília Černeková) na školskom pozemku dotvorili malú oázu zelene – Prírodnú školskú záhradu, ktorá bude slúžiť na vyučovanie v prírode, občasné zásobovanie školskej jedálne ovocím a pestovanie byliniek na prípravu čaju v Zelenej oddychovej zóne. Vysadili živý plot z okrasných mandlí, tavolí a hortenzií. Existujúcu okrasnú časť doplnili tavoľníkmi japonskými a jedľami. Do centrálneho kruhu záhrady zasadili rozmanité bylinky, liečivky a kríky drobného bobuľovitého ovocia (napr. čučoriedky kanadské i kamčatské, brusnice, echinacey, levandule, mätu, bazalku, egreše, červenú i čiernu ríbezľu, …). Po obvode budú rásť  jablone, hrušky, slivky a čerešňa – celkovo 8 kusov pôvodných odrôd vhodných do našich podmienok. Pripravili i popisné tabuľky, hmyzí hotel, osadili školskú tabuľu vhodnú do exteriéru, staršie lavičky pre žiakov a učiteľa. Učitelia cudzích jazykov, geografie, tovaroznalectva vytvorili metodické listy na tému: „ Ako vyučovať v Prírodnej školskej záhrade“.

Následne začali s úpravou interiéru bývalej jazykovej učebne, neskôr tzv. Bylinkového raja, z ktorého vyčarovali Z. O. Z. – Zelenú oddychovú zónu – neformálne prostredie na realizáciu aktivít Zelenej školy, ale i na oddych s knihou z otvorenej knižnice a so šálkou čaju (napríklad aj z vysadených byliniek). O oba vybudované priestory sa bude starať Zelená škola, aby mohla prepojiť teoretické environmentálne vedomosti s praxou.

Dňa 9. novembra 2022 naše žiačky študijného odboru obchodná akadémia-bilingválne štúdium Dominika Lajčáková a Aneta Majtanová (5. A) úspešne prezentovali RP Enviroprojekt 2021 na medzinárodnom fóre 2. online stretnutia Platformy podunajskej oblasti pre centrá excelentnosti v OVP s tematickým zameraním na ekologizáciu a sociálne začlenenie. MŠVVaŠ SR vybralo k prezentácii enviroprojektu školu OA DMJ v Čadci ako jediného zástupcu škôl zo Slovenska.

 Dievčatá svojou excelentnou angličtinou predstavili nielen náš minuloročný úspešný projekt Vdýchnime nový život „zabudnutým“ priestorom školy ako príklad dobrej environmentálnej praxe, ale aj ďalšie bohaté zelené aktivity našej školy.

Žiačky zanechali počas prezentácie i následného workshopu veľmi priaznivý dojem. Vystúpenie našich žiačok oslovilo aj hlavnú koordinátorku Platformy podunajskej oblasti Sarah Fellner, ktorá v budúcich ročníkoch má záujem o pravidelné zapojenie škôl do tohto programu.

Ing. Jitka Konáriková, riaditeľka školy