Gymnázium, Hlinská, Žilina: Erasmus+ projekt Digitálne kompetencie a bezpečnosť na internete je úspešne ukončený

Projekt Erasmus+ Digitálne kompetencie a bezpečnosť na internete (Digital competences and eSafety 2020-1-EL01-KA229-078761) napísal 31.8.2023 svoju poslednú kapitolu. Partnerské školy z gréckeho ostrova Kos, Islandu, Poľska, Talianska, Švédska a Slovenska spolupracovali tri roky na aktuálnych témach týkajúcich sa online sveta, digitálnych zručností a bezpečnosti.

Začiatky projektu neboli jednoduché, nakoľko ich poznačila pandémia. Aj počas nej sme hľadali možnosti spolupráce a realizovali viaceré online aktivity a stretnutia.  Po uvoľnení opatrení  sme, okrem projektových mobilít, realizovali množstvo miestnych aktivít. Medzi aktivity realizované v rámci našej školy patria:

-online premietanie filmu “V sieti” spojené s diskusiou (zamerané na prevenciu zneužívania v online prostredí – téma projektového stretnutia v Taliansku),

-online workshop v spolupráci s platformou zmudri.sk – zameraný na triky influencerov, reklamu a predaj prostredníctvom online prostredia (téma projektového stretnuta na Islande),

-seminár zameraný na prevenciu nenávistných prejavov na internete v spolupráci s Kanceláriou prevencie kriminality (ako príprava na stretnutie na Slovensku),

-praktický workshop zameraný na využívanie Microbitov pre účastníkov projektového stretnutia v Grécku,

-viacdňový teambuilding študentského tímu zameraný na prípravu aktivít a samotného stretnutia na Slovensku s dôrazom na zapojenie študentov,

-online seminár (ešte počas pandémie) zameraný na problematiku závislosti na internete a jej prevenciu (realizovaný po projektovom stretnutí v Poľsku),

-propagácia projektu a jeho výstupov v rámci Erasmus+ Metodického Gymza dňa pre

pedagógov školy.

            Sme hrdí na zapojenie školskej komunity, žiakov a učiteľov v projekte. Partnerské krajiny vždy vyzdvihovali aktivitu našich študentov a ich prístup k projektovým aktivitám.

            V rámci projektového týždňa na Slovensku sme realizovali pestrý program zameraný na témy nenávistné prejavy na internete, online radikalizácia, tvorba vlogov a zručnosti ovládania rýchlosti písania na počítači. Okrem toho sa nám podarilo prizvať expertov z praxe, realizovať návštevu zameranú na tému projektu na Žilinskej univerzite, workshop v spolupráci s IPčkom (využívanie virtuálnej reality), stretnutie s miestnymi autoritami (návšteva na ŽSK), zážitkovo poznávací deň vo Vysokých Tatrách (spojený s návštevou digitálnej galérie Tatry vnútri a Kvantária), praktický workshop v spolupráci s Europass Slovensko.

             Veľmi dobre hodnotíme aj spoluprácu celého partnerstva – realizovali sme množstvo online stretnutí zameraných na manažment projektu. Precíznosť koordinátora motivovala všetkých partnerov k svedomitej práci na projekte. Skúsenosť na zahraničnej mobilite alebo pri hosťovaní bola z nášho pohľadu veľmi obohacujúca. Získané praktické zručnosti a rozhľad vedia všetci zúčastnení využiť v ďalšom profesijnom živote.

Výsledky projektu sú pre našu školu nesmierne dôležité. Či už berieme v úvahu mieru využívania digitálnych nástrojov v rámci komunikácie a propagácie projektu resp. ich využívanie v pedagogickej praxi alebo získanie bronzovej eSafety Label (jeden z cieľov projektu). Vlogy, ktoré vznikli počas stretnutia na Slovensku, ukázali mnohým správnu cestu práce v tomto formáte a zároveň boli ukážkou medzinárodnej spolupráce a efektívnej komunikácie. Rovnako produkty ďalších projektových stretnutí boli ukážkou modernej zážitkovej pedagogiky so zameraním na digitálne kompetencie mladých ľudí a pedagógov. Členovia študentského tímu realizovali po mobilitách diseminačné podujatia pre vybrané triedy. Súčasťou nadväzujúcich aktivít po mobilitách bola aj tvorba posterov, čím študenti opäť rozvíjali svoje digitálne zručnosti.

 Všetky výstupy projektu, mapovanie jeho priebehu a námety do praxe pre učiteľov (plány hodín zamerané na témy digitálnej gramotnosti a bezpečia v online svete) sú uverejnené na stránke projektu https://dces-erasmus.eu/ .

Tento projekt bol pre školu nesmierne prínosným a veríme, že spolupráca partnerov na témach digitálnej gramotnosti bude pretrvávať aj do budúcnosti.

Za celý tím účastníkov projektu Patrícia Bajcsiová a Zuzana Bebčáková – koordinátorky pre Erasmus+