Gymnazisti v Ružomberku slávnostnou akadémiou ukončili projekt o vode s partnermi z ostrova Réunion

Dňa 19.5.2023 sa vo Veľkej Dvorane KD AH v Ružomberku uskutočnila slávnostná prezentácia projektu Erasmus+ s názvom „Voda … náš spoločný poklad“ spojená s kultúrnym programom.

Podujatie bolo vyvrcholením druhej mobility projektu, počas ktorej k nám zavítali naši partneri z tropického ostrova Réunion. Strávili u nás osem dní naplnených zaujímavým a bohatým programom. Žiaci z Réunionu spoznávali Liptov, spolu s našimi študentami pracovali na projektových aktivitách. Počas pobytu na Slovensku sme spoločne navštívili prírodné i umelo vybudované vodné nádrže, kde sme mali možnosť skúmať biodiverzitu vodných ekosystémov a uvedomiť si ich dôležitosť pre život v regióne. Mohli sme porovnať budovanie a fungovanie veľkej vodnej elektrárne – Liptovská Mara a malej historickej, navyše dodnes funkčnej, elektrárne v Ľubochni. V rámci témy projektu sme sa venovali i podzemným vodám, navštívili sme Važeckú jaskyňu a zároveň sme sa venovali témam geotermálnych vôd, na ktoré je náš región bohatý. Našli sme priestor i na predstavenie našich tradícií a kultúry, navštívili sme dedinu Vlkolínec zapísanú do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pre našich partnerov bola zážitkom práca v chemickom laboratóriu, kde sme robili analýzy vôd z rôznych zdrojov.

Jedným z kľúčových cieľov v rámci projektu bolo zvýšiť prostredníctvom rôznych aktivít ekologické povedomie účastníkov i verejnosti o vode. Za týmto účelom, a zároveň s cieľom predstaviť projekt, navštívili slovensko-reunionské skupiny žiakov projektu viaceré základné školy v Ružomberku. Cez zábavné aktivity umožnili nielen objavovať a skúmať vodu ako spoločný poklad, ale aj povzbudiť mladých ľudí k aktívnemu prístupu a k ochrane vodných zdrojov.

Týždňové aktivity vyvrcholili v piatok 19.mája v Kultúrnom dome v Ružomberku za prítomnosti vedenia gymnázia, učiteľského zboru, študentov celej školy a hostí zastupujúcich ŽSK (zriaďovateľa), mesto Ružomberok (odbor školstva), Francúzsku Alianciu v Banskej Bystrici a ďalších. Tí mohli vďaka tejto akcii bližšie spoznať kultúru, tradície a jedinečné zážitky z tropického ostrova Réunion. Reunionskí žiaci nám predstavili dve tanečné čísla, v ktorých boli ukážky kultúr zastúpených na ostrove Réunion. Vďaka týmto ukážkam sme zacítili závan indickej, kreolskej, či arabskej kultúry. Recipročne sa naši študenti predviedli v liptovských krojoch a tradície slovenského folklóru priblížili našim partnerom tanečným vystúpením so súborom Liptov, v ktorom účinkujú. V programe vystúpili v tanečných a hudobných číslach i ďalší talentovaní žiaci gymnázia.

Zapojenie sa do projektu bola pre obe strany príležitosť preskúmať iný región sveta, tak veľmi vzdialený, odlišný, a pritom žijúci podobnými ekologickými problémami. Projektové stretnutia sa stali inšpiráciou k angažovaniu sa v ochrane a udržateľnom využívaní vodných zdrojov nielen vo svojej vlastnej komunite, ale aj vo svete.

Realizované mobility Erasmus+ boli pre žiakov našej školy a našich reunionských partnerov obohacujúcim zážitkom. Osobné skúsenosti, priateľstvá a poznatky, získané počas tohto projektu, zostanú účastníkom v pamäti ako zážitok na celý život.

Mgr. Bc. Kmeťová Iveta, riaditeľka školy