Materiálno technické zabezpečenie žiakov SOŠt Čadca na súťaže odborných vedomosti a praktických zručnosti

SOŠt Čadca v období od 03.04.2023 realizovala projekt z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2023  „Talentovaná mládež“ pod názvom „Súťaže zručnosti , ako základný predpoklad vyhľadávania talentov v oblasti techniky“. Cieľmi projektu grantového programu bolo z finančných prostriedkov doplniť materiálno technické zabezpečenie pre talentovaných žiakov, ktorí reprezentujú Strednú odbornú školu na súťažiach odborných vedomosti a praktických zručnosti  na úrovni kraja, Slovenska , ako aj v zahraničí. Účasťou na rôznych odborných súťažiach  sa rozšírila konfrontácia talentovaných žiakov , medzinárodná mobilita žiakov , získavanie nových partnerstiev medzi žiakmi stredných škôl. V konečnom dôsledku je vytváranie predpokladov na uplatnenia sa na európskom trhu práce po skončení školy, ako aj dôstojná reprezentácia školy a regiónu.

    Škola z grantového programu zabezpečila pre žiakov v odboroch strojárstva, elektrotechniky  reprezentačné univerzálne kufríky v hodnote 982,50€ Na sklonku školského roku 2022/2023 , žiaci SOŠt Čadca úspešne reprezentovali školu a región na súťažiach odborných vedomosti a zručnosti  Zenit v strojárstve v Bratislave , ako aj na medzinárodných súťažiach Zlatý pilník v Opave, Zlatý pohár LINDE vo zváraní vo Frýdku Místku.

V Čadci dňa: 02.11.2023

                                                                                                 PaedDr. Stanislav Špila, riaditeľ SOŠt Čadca