Metodický deň učiteľov prvej pomoci

Na pôde Strednej zdravotníckej školy Žilina, sa 10. júna 2024 konal 1. ročník Metodického dňa učiteľov prvej pomoci. Jeho nosnou témou bola kardiopulmonálna resuscitácia v prepojení na metodiku jej vyučovania na hodinách prvej pomoci. Snahou organizátorov bolo upriamiť pozornosť učiteľov odborných predmetov na potrebu efektívneho vyučovania vedeného pestrými didaktickými metódami. Pozvanie prijali učiteľky zo zdravotníckych škôl Žilinského a Trenčianskeho kraja, z Bratislavy, Lučenca, ale aj naši partneri z Nového Jičína a Ostravy. Odborným garantom podujatia boli zdravotnícki záchranári, Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina, a Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Žilina. Účastníci mali možnosť ozrejmiť si aktuálne, na dôkazoch založené európske odporúčania pre prevenciu a liečbu zastavenia srdca a život ohrozujúcich naliehavých stavov priamo od člena Európskej resuscitačnej rady. Vedúci krajského operačného strediska vo svojom príspevku poukázal na správne volanie na tiesňovú linku 155. Obzreli sme sa späť do histórie postupov, akými sa ľudia snažili o záchranu ľudského života v minulosti. V skupinovej práci zúčastnení učitelia diskutovali o postupoch kardiopulmonálnej resuscitácie v špecifických prípadoch, ako je novorodenec, dojča, dieťa do 12 rokov, tehotná žena, utopený a obesený. Ďalej mali možnosť rozdiskutovať si rôzne metodiky výučby prvej pomoci, čím sa poukázalo na príklady dobrej aj zlej praxe na našich školách. Učitelia si zdieľali pedagogické skúseností s používaním metód, ktoré žiaka aktivizujú a vytvárajú podporujúcu vzdelávaciu atmosféru. V závere im bola predstavená metóda štyroch krokov výučby kardiopulmonálnej resuscitácie, ktorú v súčasnosti považuje Európska resuscitačná rada za najefektívnejšiu.