Najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v dennej forme štúdia v členení podľa jednotlivých študijných odborov alebo jednotlivých učebných odborov pre šk. r. 2024/2025 určený ŽSK, upravený MŠVVaM SR k 31.1.2024