Národná cena kvality v odbornom vzdelávaní a príprave do rúk Obchodnej akadémie v Žiline

Obchodná akadémia, Veľká okružná v Žiline vyhrala v kategórii „Spätná väzba“.

Štátny inštitút odborného vzdelávania – úsek celoživotného vzdelávania, ktorý plní úlohy národného referenčného miesta zabezpečovania kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP)  podľa EQAVET, každoročne v závere „mesiaca kvality“ oceňuje výnimočné školy a osobnosti, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o zvyšovanie kvality OVP na Slovensku. Tento ročník priniesol opäť množstvo inšpiratívnych príkladov, ktoré poukazujú na neustály rast a napredovanie v odbornom vzdelávaní na Slovensku.

     Obchodná akadémia v Žiline si odniesla ocenenie v kategórii Spätná väzba. V tejto oblasti vyniká systematickým zberom a vyhodnocovaním dát od svojich absolventov. Okrem toho organizuje podporné podujatia, ktoré napomáhajú trasovaniu absolventov   a udržiavaniu kontaktu s nimi. Porotcovia ocenili výnimočnú každodennú prácu, ktorá je vzorom aj pre ostatné školy. Vyzdvihli najmä vybudovaný tím, ktorý je zodpovedný za procesy súvisiace so spätnou väzbou a spoluprácu s absolventmi školy. Trasovanie absolventov nie je pre školu len projekt, ale je to súčasť života školy. Pracovný tím pozostávajúci z učiteľov, tak všeobecno-vzdelávacích, ako i odborných predmetov a zástupcov vedenia školy, v rámci svojich stretnutí pracuje na vyhotovení dotazníkových prieskumov, príprave aktivít a tiež analýze získaných dát a následne v spolupráci s vedúcimi predmetových komisií pripravuje zapracovanie výsledkov analýz do Školských vzdelávacích programov. Dôležité informácie zdieľajú tiež v rámci facebookovej skupiny Obchodná akadémia – Združenie absolventov.

     Implementácie nástrojov zabezpečovania kvality OVP podľa EQAVET sa prejavuje každoročne vo zvýšených počtoch uchádzačov o štúdium, vysokej návštevnosti v rámci Dňa otvorených dverí, vo zvyšovaní počtu zamestnávateľov spolupracujúcich v systéme duálneho vzdelávania, pozitívnych ohlasoch rodičov, mimoriadnych výsledkoch žiakov na postupových súťažiach, najmä so zameraním a odborné predmety, vysokej miere absolventov pokračujúcich v štúdiu na vysokých školách a ich uplatnení na trhu práce. Zlepšovanie kvality vzdelávania na škole potvrdilo aj hodnotenie nezávislej organizácie INEKO, kde za školský rok 2021/2022 škola získala 1.miesto v rámci SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a 12.miesto v rámci celoslovenského hodnotenia SOŠ a za školský rok 2022/2023 obhájili 1.miesto medzi SOŠ v rámci ŽSK a posunuli sa na 8. miesto v rámci celoslovenského hodnotenia SOŠ.

Na fotografii zľava: zástupcovia riaditeľky školy – Ing. Darina Kolmanová, Ing. Rudolf Zrebný, Mgr. Monika Ďuríková, riaditeľka školy – JUDr. Janka Tomaníčková, riaditeľka odboru školstva  športu ŽSK Mgr. Miroslava Abrmanová a riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Ing. Branislav Hadár.