OBCHOD-PRIEMYSEL-HOSPODÁRSTVO

Mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 10/2022