Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne  – 55 rokov odborných zručností

Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne (OA) je stredná odborná škola, ktorá vzdeláva žiakov pre život. Jej cieľom je napĺňať víziu otvorenej školy s ponukou kvalitných vzdelávacích programov. OA vychováva a vzdeláva žiakov podľa dvoch školských vzdelávacích programov v študijných odboroch: obchodná akadémia a pomaturitné štúdium daňové služby.

OA poskytuje od roku 1968 ako Stredná ekonomická škola a neskôr ako Obchodná akadémia odborné ekonomické vzdelanie a prípravu mladým ľuďom z regiónu Oravy a blízkeho okolia.

Škola je uceleným komplexom s modernými odbornými učebňami, školským internátom a jedálňou, knižnicou, telocvičňou, fitness centrom. V priestoroch školy sa nachádza  co-workingové centrum  STREDco, pre mladých podnikateľov a organizácie v oblasti neziskového sektora.

Kvalitná materiálno-technická a personálna vybavenosť prináša dobré výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a v mimoškolských aktivitách. V rokoch 2015 – 2023 je škola  dlhodobo nad úrovňou očakávania v sledovaní pridanej hodnoty vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry.

OA získala v roku  2020 ocenenie Európskej komisie  – Cenu J. A. Komenského za kvalitnú výuku o Európskej únii. Taktiež sme získali titul Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Ide o vzdelávací program Európskeho parlamentu, ktorého cieľom je šíriť povedomie o Európskej únii.

Od školského roku 2020/2021 sa škola zapojila do systému duálneho vzdelávania, ktoré je moderným spôsobom prípravy na povolanie priamo na pôde zamestnávateľa, čo je záruka širšieho rozvoja v súlade s požiadavkami praxe.

OA má bohaté portfólio realizovaných projektov. Pridanou hodnotou štúdia je možnosť absolvovať odbornú prax v zahraničí. Škola získala v programovacom období 2021 – 2027 akreditáciu na Erasmus+ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, čo jej umožňuje zjednodušený prístup k financiám a možnosť každoročných stáží študentov a pedagógov v zahraničí.

OA získala Značku kvality v rámci Európskeho zboru solidarity. Vďaka nej sa stala hostiteľskou organizáciou, ktorá môže prijímať dobrovoľníkov zo zahraničia, ktorí vykonávajú na škole dobrovoľnícku službu a pomáhajú žiakom pri výučbe cudzích jazykov, zapájajú sa do aktivít neformálneho vzdelávania.

Rok 2023 je rokom Európskeho roka zručností. Aj vsúvislosti s touto udalosťou si bude školapripomínať  55. výročie vzniku rôznymi podujatiami, cieľom ktorých bude zvýšiť kvalitu a atraktívnosť odborného vzdelávania.

Poďakovanie patrí zriaďovateľovi školy – ŽSK,  spolupracujúcim inštitúciám, mestu Dolný Kubín, všetkým zamestnancom a priateľom školy, ktorí od jej vzniku až po súčasnosť boli ochotní vytvárať stále lepšie podmienky pre jej rozvoj. Želám našej OA k výročiu veľa úspechov na ceste rozvoja, veľa zapálených učiteľov a žiakov  a ešte mnoho úspešných rokov.

Ing. Vilma Janotíková, riaditeľka školy