Odborná prax v rámci projektu Erasmus +

OBJAVME SPOLOČNE TRH PRÁCE A NOVÚ KULTÚRU

Niektorí žiaci OA DMJ Čadca trávili tohoročné veľkonočné sviatky inak. V dňoch 2. – 15. apríla 2023 sme opäť, po dôkladnom výberovom procese a odbornej príprave, vycestovali s ďalšou 15 člennou skupinou žiakov – výber žiakov zo IV. A triedy, opäť do Dublinu          v Írsku. V rámci projektu medzinárodnej mobility s názvom: „Pracovná skúsenosť ako nová cesta k úspešnej kariére a sebapoznaniu“, s finančnou podporou Európskej únie, dostali príležitosť vycestovať a pracovať v zahraničí nielen žiaci bilingválneho (slovensko– anglického) odboru štúdia, ale aj žiaci študijného odboru „obchodná akadémia“. Touto cestou dávame príležitosť všetkým šikovným a ambicióznym žiakom, aby absolvovaním takejto odbornej stáže výrazne zlepšili svoje šance na úspešné presadenie sa na domácom, ale aj zahraničnom trhu práce, čo považujeme obzvlášť dôležité v aktuálnom náročnom podnikateľskom prostredí a pri vysokých nárokoch, aké trh práce kladie na našich absolventov.

V druhom turnuse bola, ako sprevádzajúci pedagóg, prizvaná aj naša pani riaditeľka Ing. Jitka Konáriková, ktorá počas celého pobytu spoločne s hlavnou koordinátorkou projektu Ing. Máriou Kullovou navštevovala žiakov na pracoviskách a mala možnosť byť reálne súčasťou celého procesu, ktorý projektová práca a sprevádzanie žiakov na takejto odbornej stáži zahŕňa. Svoju skúsenosť hodnotí sama pani riaditeľka slovami: Obchodná akadémia DMJ je stredná odborná škola, ktorá prostredníctvom svojich kvalifikovaných PZ chce odovzdať rôznymi modernými metódami, formami vyučovania svojim žiakom nielen vedomosti, ale i odborné a jazykové zručnosti, ktorými budú pripravení  nielen na domáci, ale i zahraničný trh práce. A práve takéto zručnosti mohlo 15 žiakov 4. A triedy bilingválneho štúdia nadobudnúť na 2-týždňovej odbornej stáži v rôznych firmách v Írsku, mesto Dublin. Žiaci spoznali kultúru krajiny, mesta Dublin, jazykovú stránku prejavili na veľmi dobrej úrovni a odborné zručnosti aplikovali do pridelených prác vo firmách pod dohľadom supervízorov. Ako riaditeľka školy, ktorá sa stáže zúčastnila, vysoko hodnotím profesionálny prístup hlavnej koordinátorky projektu v spolupráci s národnou agentúrou SAAIC, ADC College pre program Erasmus+. Verím, že i naďalej takouto mobilitou žiakov budeme rozvíjať ich profesijný a osobný rozvoj pre uplatnenie sa na domácom i zahraničnom trhu práce.“ Našej pani riaditeľke ďakujeme za jej aktívnu účasť a podporu.

Pevne veríme, že aj naďalej sa nám bude dariť pripravovať takéto mobility pre našich žiakov. Napriek tomu, že ide o veľmi náročnú prácu, ktorá je nevyhnutná pre získanie finančného grantu, veľmi sa tešíme z pozitívnej spätnej väzby našich žiakov, a najmä z pridanej hodnoty, ktorú u týchto žiakov, absolventov mobilít, vidíme, či už v podobe získania nových vedomostí, zručností, zvýšenia sebavedomia, otvorenia nového pohľadu na medzinárodný trh práce, podnikania, či životný štýl a mentalitu príslušníkov iných národností. Veríme, že naši žiaci všetky tieto nadobudnuté poznatky čo najlepšie pretavia do profesionálneho, ale aj osobného života a aj táto skúsenosť im pomohla stať sa kvalitnejšími osobnosťami, pripravenými preraziť v náročnom svete podnikania.

Autorka: hlavná koordinátorka projektu: Ing. Mária Kullová