Okrúhly stôl k prevencii kriminality v Žilinskom kraji

Okresný úrad Žilina v spolupráci s odborom školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja

si Vás dovoľujú pozvať na online stretnutie: Okrúhly stôl k prevencii kriminality v Žilinskom kraji

Termín: 15.11.2021 (pondelok) od 13:00-14:00hod.

Účastníci: preventisti kriminality, školskí psychológovia.

Účasť je obmedzená max. 100 účastníkmi. Za jednu školu alebo organizáciu sa prihláste iba 1x.

Prihláška na stretnutie tu: https://forms.gle/6PW4CPa2zWdMH6QX6

Zároveň si Vás dovoľujeme  požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý bude slúžiť pre hlbšiu

analýzu potrieb škôl s cieľom skvalitnenia poskytovania služieb a nasmerovania systémových riešení

v oblasti prevencie kriminality a predchádzanie sociálno-patologických javov v Žilinskom kraji.

Dotazník na vyplnenie tu: https://forms.gle/PDNCBauFrAbvRcoU6