Pilotný projekt Budovanie kultúry, klímy a mapovanie potrieb na  stredných školách v Žilinskom kraji

Žilina (11.05.2022) – V školskom roku 2021/2022 sa na piatich stredných školách, ktorých zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, začal realizovať pilotný projekt Budovanie kultúry, klímy a mapovanie potrieb.

Zámerom projektu je podporiť pozitívnu zmenu vo vzdelávaní, ktorá je zameraná najmä na budovanie zlepšenia a zintenzívnenia života v škole s využitím tvorivého potenciálu všetkých, ktorí sa podieľajú na školskom živote, budovanie otvorenej školy – pozitívnej klímy, wellbeingu, manažmentu kvality a  znalostného manažmentu na školách. „Pozitívnu zmenu vo vzdelávaní sa snažíme dosiahnuť pomocou reflexie vlastných hodnôt a nachádzania súvislostí medzi vlastným prístupom k vyučovaniu a kultúrou školy. Takéto budovanie otvorenej školy ako učiacej sa komunity pomáha objavovať tvorivý potenciál všetkých, ktorí sa podieľajú na školskom živote,“ informuje Ľuboš Berešík, riaditeľ odboru školstva a športu.

Spoločným cieľom Žilinského samosprávneho kraja a zapojených škôl je skvalitniť spôsoby, ako možno zmysluplne reflektovať klímu (atmosféru) a kultúru vlastnej školy, aby mohli všetci zapojení (vedenie, učitelia, ale aj žiaci) s dobrým porozumením uvažovať o rozvojovom potenciáli školy, jej manažmente a najmä o posilnení osobnej roly v týchto procesoch. Ide o koncept rozvoja školy zvnútra, autonómneho vedenia/riadenia školy, začínajúc od osobnosti riaditeľa. Ide o organický rast, tvorivý prístup, nie pod vonkajším tlakom, ale s podporou odboru školstva a športu ŽSK.

Budovaním kultúry a klímy na školách a mapovaním ich potrieb sa odbor školstva a športu hlbšie zaoberá od roku 2018. Pravidelne podporuje a pripravuje aktivity v oblasti školskej kultúry, klímy, motivácie, wellbeingu ako i v oblasti budovania bezpečného školského prostredia pre všetkých aktérov, ktorí sa zúčastňujú na školskom živote. Spolupracuje s radou odborníkov a partnerov, ktorí na tomto zámere aktívne participujú a vymieňajú si príklady dobrej praxe. „Spolu vytvárame podporujúcu platformu pre proaktívne školy 21. storočia, ktoré sú učiacou sa komunitou a vytvárajú príležitosti na plnenie snov detí, mladých ľudí, rodičov, pedagógov a vytvárajú tak bezpečné prostredie pre rozvoj ich potenciálu. V školskom roku 2021/2022 prišla inšpirácia a možnosť urobiť ďalší krok smerom do budúcna pre vzdelávanie na stredných školách. Už v septembri sme odštartovali prípravnú fázu pilotného projektu. Počas mesiacov november a december sme mapovali potreby celého školského prostredia – pedagogických a nepedagogických zamestnancov, vedenia školy a žiakov, uskutočnili sme výskum kultúry a klímy na vybraných školách,“ tvrdí Berešík.

Do projektu sme zapojili 5 stredných škôl. Gymnázium, Hlinská v Žiline,  Gymnázium v Ružomberku, Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste, Stredná odborná škola obchodu a služieb v Dolnom Kubíne a Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne.

„Vybrali sme školy s rôznym zameraním a z rôzneho prostredia. Viedli sme rozhovory s pedagógmi, žiakmi a vedením škôl. Po uskutočnení zberu dát, spracovaní výsledkov,  interpretácii výskumných zistení v dialógu s vedením a učiteľmi nás čaká aplikácia do rozvojových plánov školy – tvorba akčnej teórie školy v jednotlivých zapojených školách. Dôležitou podporou je facilitácia aktérov a kreovanie nového dizajnu školy želaným spôsobom, ktorý vedie ku kvalitnejším riešeniam v zmysle dosiahnutia rastúceho potenciálu školy ako celku v súlade s vytváraním wellbeingu všetkých zúčastnených aktérov, čo sa prejaví v priaznivej kultúre v školskom prostredí. Našou snahou je budovanie takej školy a vzdelávania, v ktorom sa mladí ľudia cíti komfortne, vedia sa tvorivo rozvíjať, skúmať, vytvárať nové veci a dizajnovať svoj život a tým si plniť svoje sny, ktoré sú v súlade s ich predstavami a životným naplnením.“ dopĺňa Berešík.

Poslednou fázou tohto pilotného projektu bude konferencia, ktorá sa uskutoční 16. júna 2022, v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Riaditelia dotknutých škôl, budú na konferencii prezentovať príbeh svojej školy, víziu rozvoja vzdelávania na škole, prínosy i výzvy, ktoré im projekt priniesol. Konferencie sa zúčastnia aj partneri projektu a spolupracujúce organizácie.

informoval odbor školstva a športu ŽSK