Prázdninová Letná škola v SOŠ stavebnej Žilina

Hlavným zámerom Letnej školy bolo ponúknuť žiakom 1. a 2. ročníkov náhradu praktického vyučovania za účelom získania a nadobudnutia praktických zručností, pretože žiaci nemali možnosť počas pandémie COVID-19 v rámci distančného vzdelávania tieto zručnosti nadobudnúť.

Realizovala sa v dňoch 16. – 27. augusta 2021 v dielňach praktického vyučovania na Bánovskej ceste 9 v Žiline. Zapojilo sa 26 žiakov v 5 študijných a učebných odboroch. Boli sme milo prekvapení záujmom žiakov, ktorí sa sami informovali a chceli sa zapojiť do Letnej školy.

Žiaci sa pri odbore technik energetických zariadení budov zamerali na elektroinštalácie (zapojenie 1 fázových a 3 fázových obvodov, simulácie zapojení, blankovanie káblov, meranie. Žiaci v učebných odboroch absolvovali základnú prácu s drevom, základy murárskych a inštalatérskych činností. Žiakov sme do Letnej školy nenútili, ale prihlásenie na ňu bolo dobrovoľné. Snažili sme sa spojiť teóriu s praktickým vyučovaním v rámci schválených školských vzdelávacích programov, ako benefit sme zabezpečili žiakom teplý obed a pitný režim zadarmo.

Vyučovali sme ako bežne cez školský rok, žiaci si najprv naštudovali potrebné materiály, prípadne pozreli inštruktážne video a potom si jednotlivé témy prakticky overili. Žiaci 1. ročníkov absolvovali 6 hodín, žiaci 2. ročníkov 7 hodín.

Zamerali sme sa na žiakov 1. a 2. ročníkov – študijný odbor technik energetických zariadení budov a učebné odbory murár, tesár, inštalatér a stolár. 1. ročníky hlavne preto, lebo žiaci nastúpili po základnej škole a  po mesiaci výučby sa realizovalo praktické vyučovanie distančnou formou. Touto formou výučby sa základné praktické zručnosti nedajú nadobudnúť. Žiaci 2. ročníkov preto, lebo počas oboch ročníkov štúdia ich zasiahla pandémia COVID-19 a praktické zručnosti v elektromontážnych prácach môžu nadobudnúť len v našom elektrotechnickom laboratóriu. 

Letnú školu hodnotíme pozitívne, pretože sme umožnili žiakom doplnenie si praktických zručností, o ktoré boli ukrátení počas pandémie COVID-19. Dúfame, že pokiaľ Letná škola bude pokračovať aj v budúcom školskom roku, bude záujem žiakov a rodičov podstatne väčší, pretože pre budúce uplatnenie žiakov je veľmi dôležité osvojiť si praktické zručnosti, ktoré sú dôležité a potrebné v ďalších ročníkoch štúdia a pre ich budúci uplatnenie na trhu práce.

V neposlednom rade sa žiaci lepšie poznajú, naučia sa vzájomne spolupracovať, zlepšia sa sociálne kontakty medzi nimi a pedagógmi.

Ďakujeme žiakom za záujem a účasť na Letnej škole, samozrejme aj pedagógom a majstrom odbornej výchovy za čas, ktorý žiakom venovali.

SOŠ stavebná, ul. Tulipánová 2, Žilina