Webinár Bezpečná škola

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Inštitútom dialogických praxí
si Vás dovoľujú pozvať na odborný webinár Bezpečná škola.

„Bezpečná škola“ spĺňa kritériá kladené na inklúziu, prevenciu a ochranu detí pred násilím, rizikovým správaním a inými sociálno-patologickými javmi. Spája rodičov, učiteľov a žiakov do komunity oceňovania a podpory. Zjednocujeme očakávania a ciele všetkých aktérov školskej komunity do synergického edukačného celku.

Termín webináru: 30.03.2021 (utorok) v dvoch termínoch:

dopoludnia od 8:50 hod. do 12:30 hod.
popoludní od 12:50 hod do 16:30 hod.

Účasť na webinári je obmedzená max. 100 účastníkmi/ jeden termín. Je vhodný pre riaditeľov, vedúcich pedagogických zamestnancov, školských psychológov, preventistov kriminality, výchovných, kariérových poradcov a pracovníkov s mládežou alebo iných pedagogických zamestnancov
základných a stredných škôl v Žilinskom kraji.


Vzdelávanie je jedinečnou príležitosťou na rozvoj a podporu welbeingu žiakov a učiteľov. Pomocou neho sa účastníci môžu inšpirovať k spolupráci a spoluvytváraniu žiadúcich zmien a bezpečia v školskej komunite.

Cieľom vzdelávania je predstaviť účastníkom základný rámec budovania bezpečného školského prostredia so zameraním na prevenčný koncept a dlhodobý plán riadenia pozitívnej zmeny a inklúzie.


Prihlasovací formulár nájdete tu:

https://forms.gle/NKVLS86gvZ5UDsWy7

Termín: 30. marec 2021