STÁŽ UČITEĽOV SOŠ POLYTECHNICKEJ LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ VO FRANCÚZSKU  🇫🇷

TENTO PROJEKT JE FINANCOVANÝ Z PROSTRIEDKOV EURÓPSKEJ ÚNIE 🇪🇺

Cez jarné prázdniny sa učitelia odborných predmetov a praxe Ing. Fides a Ing. Ferianc vzdelávali v partnerskej škole Eplefpa Naturapolis Chateauroux vo Francúzsku. Učitelia absolvovali odborný výcvik žiakov najnižších ročníkov odboru agromechanizátor, ochrana a tvorba životného prostredia a mechanik. Učitelia nadobudli odborné vedomosti a nové zručnosti v uvedených odboroch. Odsledovali metódy výuky na odbornom výcviku, ktoré následne zapracujú do svojich hodín odborného výcviku. Učitelia videli materiálne vybavenie, výsledné produkty žiakov, práce, ktoré žiaci vykonávali a získali mnoho nápadov pre svoje hodiny.