Stredná odborná škola dopravná v Žiline úspešne pokračuje v realizácii medzinárodných mobilít v rámci Programu Erasmus+

Stredná odborná škola dopravná v Žiline úspešne pokračuje v realizácii medzinárodných mobilít v rámci Programu Erasmus+. V končiacom školskom roku zrealizovala pre svojich študentov dve mobility v Českej republike. V tomto roku sme sa v rámci projektu zamerali na získanie a rozšírenie digitálnych zručností a získanie poznatkov z environmentálneho spôsobu nakladania s odpadom v rámci dielní, autoservisov a pri recyklácii automobilov.

Mobilita u nášho overeného partnera SOŠ a SOU, Vocelova 1338, Hradec Králové bola realizovaná tradične v dielňach školy a v autoservise. Okrem 12 žiakov sa ho zúčastnili aj 4 pedagógovia, ktorí v škole vyučujú odborné predmety. Teší nás, že okrem študentov z odboru autoopravár – mechanik sa nám podarilo umiestniť na prax aj žiakov z odboru autoopravár – lakovník. Súčasťou mobility bola práca na trenažéri zvárania, nákladného automobilu a motocykla.

Druhá mobilita bola realizovaná u nášho nového partnera Ešpandr s.r.o. Je to sieť značkových autoservisov v Prahe. Na tejto mobilite sa zúčastnili 12 žiaci z odborov autotronik, mechanik – elektrotechnik a 2 pedagógovia. Účastníci pracovali  priamo v značkových autoservisoch a vyskúšali si aj prácu na Autovrakovisku Ford pri rozoberaní áut – recyklácia.

Projekt pod názvom Odbornosť a zručnosť mal za cieľ:

  1. Rozvinúť odborné skúsenosti žiakov pri oprave a recyklácii automobilov a nadobudnutie zručností na moderných digitálnych strojoch a zariadeniach v oblasti opráv automobilov.
  2. U pedagógov posilniť schopnosť vyučovať o nových technológiách v automobilovom priemysle, spoznať a vedieť využívať inovačné metódy a mať spôsobilosť implementovať skúsenosti do učebných osnov a ŠkVP

Súčasťou mobilít boli aj odborné exkurzie do výrobných závodov v Škoda Mladá Boleslav,   IVECO vo Vysokom Mýte a v Dopravnom podniku mesta Hradec Králové. Odborné vedomosti si účastníci rozšírili aj návštevami múzeí ako Múzeum Škody,  Technické múzeum Praha, Letecké múzeum Jána Kašpara v Pardubiciach, Karosárske múzeum firmy Sodomka vo Vysokom Mýte.

V rámci voľného času účastníci absolvovali výstup na Petřínsku rozhladňu, navštívili Pruhonický park, Zámok Konopište, absolvovali prehliadku Prahy na  City Bus. Rozširovali si poznatky v Múzeu Dr. Emila Holuba – Holice, v Hvezdárni a planetáriu v Hradci Králové a v pevnosti Josefov. V oblasti kultúry absolvovali  koncert filharmónie v Hradci Králové a navštívili predstavenie divadla Broadway – muzikál Okno mé lásky.

V rámci športového vyžitia a zábavy realizovali outdoorové aktivity – paddleboard, vodný bicykel, plavba na motorovom člne. Navštívili vodný svet v mestských kúpeľoch v Hradci Králové, bowling, hokejový zápas a absolvovali výstup na Sněžku

Účastníci stáže absolvovali 2 týždne zamerané na prácu a na zážitky. Výstupom z projektu bolo získanie dokladov EUROPASS MOBILITA, potvrdenie o praxi a Certifikát. Škola získala návrhy na zmeny v ŠkVP a podnety na využívanie nových foriem a metód vyučovania v odborných predmetoch a na odbornej praxi. Všetky aktivity boli hradené z prostriedkov Európskej únie v projekte Erasmus+.