Stredná odborná škola drevárska a stavebná realizovala projekt „ Posilňovanie komunitných vzťahov“

          Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou v minulých mesiacoch pracovala na projekte pod názvom Posilňovanie komunitných vzťahov, prostredníctvom ktorého získala finančné prostriedky z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky. Zámerom projektu bolo rozprúdiť komunitný život v škole, jej okolí a v meste Krásne nad Kysucou.

     Celý projekt bol rozčlenený na viacero etáp. Do školy sme pozvali rodičov s deťmi, aby si v dielňach odborného výcviku za dozoru a pomoci majstrov odborného výcviku a našich žiakov vyrobili vtáčie búdky, kŕmidlá a hmyzie domčeky. Následne sme zorganizovali stretnutia, na ktorých sa tieto výrobky osadili na cyklotrase Krásno nad Kysucou – Stará Bystrica. Žiaci našej školy za pomoci dobrovoľníkov vysadili v meste dreviny v rámci náučného chodníka. Na ňom okrem popisných tabúľ k jednotlivým drevinám sú aj informačné tabule o meste Krásno nad Kysucou, jeho faune a flóre. Žiaci osadili aj odpočinkové lavičky a smetné koše a tak sa tento chodník stal lokalitou, kde sa stretávajú občania mesta a širokého okolia. Okrem toho bude slúžiť ako učebná pomôcka pre žiakov našej školy v drevárskych odboroch a v odbore technológia ochrany a tvorby životného prostredia. Zároveň je vhodný aj pre žiakov základných škôl v regióne Kysúc, ktorí sa učia spoznávať dreviny. Súčasťou projektu boli aj besedy s pracovníkmi Chránenej krajinnej oblasti.

     Cieľ projektu, ktorým bolo upevnenie komunitných vzťahov medzi školou, rodičmi a širokou verejnosťou prostredníctvom remeselných, ekologických a športových aktivít sa nám podarilo naplniť.

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková