Súťaž „Mladý talent vo zváraní 2023“

Stredná odborná škola technická v Čadci – Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu výrobu – bola usporiadateľom 17. ročníka celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov „Mladý talent vo zváraní“.

Súťaž sa konala 24.októbra 2023 pod záštitou Sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore a s podporou Odboru školstva a športu Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Odborným garantom súťaže bol Cech zváračských odborníkov v Trnave, Mahe s.r.o. Svit a Promont s.r.o. Krásno nad Kysucou.

Do súťaže sa zapojilo 10 stredných odborných škôl – členov SOPK: SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto, SOŠ dopravná, Žilina, Spojená škola Martin, SOŠ technická Námestovo, SOŠ lesnícka Tvrdošín, SOŠ strojnícka Považská Bystrica, SOŠ technická Tlmače, SOŠ technická Poprad, SOŠ technická Prešov a SOŠ technická Čadca. Hosťom súťaže bola partnerská škola SOŠ Frýdek-Místek.

Cieľom súťaže bolo upevniť u žiakov vzťah k zváraniu v metóde ZK 135, rozvíjať ich odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti a aktivitu pri zváraní v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou. Súťaž má umožniť žiakom vzájomne konfrontovať odborné zručnosti, vedomosti a návyky z prípravy na povolanie zvárača s dôrazom na odbornosť a tvorivosť.

     Počas súťaže žiakov pedagógovia diskutovali o odbornom vzdelávaní, vymenili si skúsenosti a vzájomne sa inšpirovali. Mali možnosť vidieť vynovené dielne a odborné učebne SOŠ technickej v Čadci a navštívili spoločnosť Promont, s. r. o. Krásno nad Kysucou zameranú na výrobu a montáž oceľových konštrukcií.

Výsledky súťaže jednotlivcov:

Metóda 135

  1. miesto: Samuel Chudej, SOŠ technická Čadca
  2. mesto:  Christian Jantošík, SOŠ strojnícka KNM
  3. miesto:  Michal Cvengroš, SŠ Martin

Zvárací simulátor

  1. miesto: Samuel Chudej, SOŠ technická Čadca
  2. mesto:  Dávid Mičo, SOŠ technická Čadca
  3. miesto: Alex Veteráni, SOŠ technická Tlmače

Prví traja žiaci v súťaži jednotlivcov v kategórii Metóda 135 aj v kategórii Zvárací simulátor boli ocenení diplomom a odmenení hodnotnými cenami, ktoré venovali firmy Messer Tatragas, s. r. o. Bratislava, Valtec, s. r. o. Zvolen, EWM HIGTEC WELDING Trenčín. Všetci účastníci súťaže boli odmenení upomienkovými predmetmi. Víťaz získal od Cechu zváračských odborníkov certifikát medzinárodného zvárača v metóde 135 s platnosťou na tri roky a pracovnú ponuku od firmy Promont s.r.o.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii celoslovenskej súťaže, súťažiacim školám za to, že si prišli preveriť svoje vedomosti a praktické zručnosti a všetkým, že sme mohli spolu prežiť deň plný nových skúseností a zážitkov. Poďakovanie patrí aj predsedovi a ďalším členom hodnotiacej komisie Dušanovi Malárikovi a Andrejovi Lukačovičovi z Cechu zváracích odborníkov Trnava a Pavlovi Prištiakovi zo spoločnosti Promont s. r. o. Krásno nad Kysucou.

Za finančnú podporu a vecné ceny ďakujeme Nadácii Kia Slovakia, Nadácii na podporu vzdelávania a ekológie pri SOPK, Žilinskému samosprávnemu kraju aspoločnostiam Pressta-Eisele ČS, s. r. o., Krasňany, MAHE s. r.o. Martin, Messer Tatragas, s. r. o. Bratislava, Veltec, s. r. o. Zvolen, EWM HIGTEC WELDING Trenčín.

PaedDr. Stanislav Špila, riaditeľ SOŠ technickej v Čadci

Mgr. Anna Cabajová, tajomníčka Sekcie ODCV pri SOPK